Koordynacja obszarów polityki

Aby stawić czoła kwestiom zdrowotnym, niezbędne są wspólne strategie i inicjatywy łączące różne obszary polityki związane ze zdrowiem. Komisja koordynuje działania kilku grup międzysektorowych i utrzymuje stałą współpracę między poszczególnymi obszarami polityki.

Takie skoordynowane metody działania zostały opracowane m.in. dla polityki społecznej, regionalnej i ochrony środowiska, dla polityki badawczej, edukacyjnej i polityki w zakresie technologii informacyjnych.

Grupa robocza Rady

Realizację strategii UE w zakresie zdrowia wspiera Grupa Robocza Wysokiego Szczebla ds. Zdrowia Publicznegopdf, która przyznała priorytet uwzględnianiu kwestii zdrowotnych we wszystkich dziedzinach polityki. Grupa ta regularnie sprawdza strategiczne znaczenie innych obszarów polityki dla zdrowia.

Międzyresortowa grupa ds. zdrowia publicznego

Grupa ma na celu usprawnienie koordynacji działań różnych służb Komisji w dziedzinie zdrowia. W grupie jest reprezentowanych ponad 20 służb. Dzieli się ona na kilka podgrup tematycznych, które zajmują się dynamicznymi systemami opieki zdrowotnej, kwestiami zdrowia na świecie, ochroną zdrowia i środowiska oraz problemem HIV/AIDS.

Zdrowie w polityce społecznej i regionalnej

  • Komitet Ochrony Socjalnej jest forum współpracy, w ramach którego Komisja i państwa członkowskie współdziałają, aby usprawnić koordynację w sektorze socjalnym. Komitet zajmuje się również sprawami opieki zdrowotnej.
  • W wielu krajach UE opieka zdrowotna leży w zakresie kompetencji władz regionalnych lub lokalnych. Podmioty kształtujące politykę regionalną oraz sieci współpracy, a na poziomie UE Komitet Regionów, są głównymi partnerami mogącymi zwiększyć świadomość polityczną związaną ze znaczeniem kwestii zdrowotnych i bardziej uwzględniać je w polityce regionalnej.

Badania i nowe technologie

Edukacja i zdrowe środowisko