Dažādās jomās īstenotās politikas saskaņošana

Lai veselības aizsardzībā pastāvošās problēmas pienācīgi tiktu atrisinātas, ir vajadzīgas tādas kopīgas stratēģijas un iniciatīvas, kuru mērķis ir saskaņot ar veselības aizsardzību saistītās politikas jomas. Komisija koordinē dažādu sektoru sadarbības grupu darbu un gādā par pastāvīgu koordināciju starp visām attiecīgajām politikas jomām.

Šāda koordinācija pastāv, piemēram, sociālajā, reģionālajā un vides politikā, kā arī pētniecības, informācijas tehnoloģiju un izglītības politikā.

Padomes darba grupa

ES veselības aizsardzības stratēģijas īstenošanu atbalsta Augsta līmeņa Padomes darba grupapdf. “Veselības aizsardzību visās jomās” tā noteikusi par prioritāti un regulāri izvērtē jaunu politikas jomu stratēģisko nozīmi veselības aizsardzībā.

Starpdienestu grupa sabiedrības veselības aizsardzības jautājumā

Šīs grupas mērķis ir dažādu Komisijas dienestu saskaņotāka sadarbība veselības aizsardzības jautājumā. Pārstāvēti ir vairāk nekā 20 dienesti. Grupa ir sadalīta pa tēmām apakšgrupās, kuru ziņā ir dinamiskas veselības aizsardzības sistēmas, pasaules veselība, veselības un vides aizsardzība un HIV/AIDS.

Veselības jautājumi sociālajā un reģionu politikā

  • Sociālās aizsardzības komiteja ir forums, kur Komisija un dalībvalstis sadarbojas, lai vairotu sinerģiju un uzlabotu saskaņošanu sociālajā nozarē. Komitejas ziņā ir arī veselības aprūpes jautājums.
  • Daudzās ES valstīs veselības aizsardzība ir reģionālu iestāžu un pašvaldību piekritībā. ES Reģionu komitejas sadarbība ar reģionālās politikas veidotājiem un iestāžu tīklu ir svarīga, lai vairotu politisko izpratni un palielinātu veselības aizsardzības jautājuma nozīmi reģionu politikā.

Pētniecība un jaunas tehnoloģijas

Izglītība un veselīga vide