Poliitikavaldkondade vaheline kooskõlastamine

Tervishoidu käsitlevate poliitikavaldkondadega seotud ühisstrateegiad ja algatused on vajalikud selleks, et tervishoiuprobleemidele pöörataks piisavat tähelepanu. Euroopa Komisjon juhib mitmeid sektoritevahelisi rühmi ning hoiab püsivaid koostöökanaleid kõigi asjakohaste poliitikavaldkondade vahel.

Sellised kooskõlastatud lähenemisviisid on välja töötatud nt sotsiaal-, regionaal- ja keskkonnapoliitika ning samuti uurimistööde, infotehnoloogia ja hariduspoliitika kaudu.

Nõukogu töörühm

ELi tervisestrateegia rakendamist toetab nõukogu kõrgetasemeline rahvatervise töörühmpdf, mis nimetas „Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades“ üheks peamiseks prioriteediks ning mis kaalub pidevalt uutesse poliitikavaldkondadesse tervishoiuküsimuste lisamist.

Rahvatervise küsimustega tegelev talitustevaheline rühm

Asjaomase rühma eesmärk on parandada komisjoni talituste vahelist kooskõlastamist tervishoidu käsitlevate küsimuste alal. Esindatud on rohkem kui 20 talitust. Asjaomasesse rühma kuuluvad ka mitmed valdkondlikud alarühmad, mis tegelevad dünaamiliste tervishoiusüsteemide, ülemaailmsete terviseprobleemide, tervise ja keskkonna ning HIVi/AIDSi alaste küsimustega.

Tervishoid sotsiaal- ja regionaalpoliitikas

  • Sotsiaalkaitsekomitee on foorum, kus komisjon ja liikmesriigid teevad koostööd koostoime parandamiseks ning koostöö optimeerimiseks sotsiaalsektoris. Komitee tegeleb samuti tervishoiualaste küsimustega.
  • Paljudes ELi riikides lasub vastutus tervisealastes küsimustes piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel. Piirkondlikud poliitikakujundajad, poliitikavõrgustikud ning ELi tasandi Regioonide Komitee omavad ülitähtsat rolli poliitilise teadlikkuse tõstmisel ning suurema tähelepanu pööramisel tervisealastele küsimustele regionaalpoliitikas.

Teadusuuringud ja uued tehnoloogiad

Haridus ja tervislikud keskkonnad