Συντονισμός των τομέων πολιτικής

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την υγεία, είναι αναγκαία η ύπαρξη κοινών στρατηγικών και πρωτοβουλιών που διασυνδέουν τομείς πολιτικής σχετικούς με την υγεία. Η Επιτροπή συντονίζει διάφορες διατομεακές ομάδες και διατηρεί μόνιμους διαύλους συνεργασίας στο πλαίσιο όλων των σχετικών πολιτικών.

Η συντονισμένη αυτή προσέγγιση έχει ήδη αναπτυχθεί, για παράδειγμα, στην κοινωνική, περιφερειακή και περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και στην πολιτική έρευνας, τεχνολογιών των πληροφοριών και εκπαίδευσης.

Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου

Η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία υποστηρίζεται από την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου του Συμβουλίουpdf, η οποία θεωρεί προτεραιότητα την πρωτοβουλία "Υγεία σε όλες τις πολιτικές" ( HIAP) και εξετάζει σε τακτική βάση τη στρατηγική σημασία άλλων πολιτικών για την υγεία.

Διυπηρεσιακή ομάδα για τη δημόσια υγεία

Στόχος αυτής της ομάδας, στην οποία εκπροσωπούνται περισσότερες από 20 υπηρεσίες, είναι η βελτίωση του συντονισμού των δράσεων για την υγεία ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής . Η ομάδα χωρίζεται επίσης σε διάφορες θεματικές υποομάδες που ασχολούνται με θέματα, όπως τα δυναμικά συστήματα υγείας, η παγκόσμια υγεία, η υγεία και το περιβάλλον και ο ιός HIV/AIDS.

Η υγεία στην κοινωνική και περιφερειακή πολιτική

  • Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας είναι ένα φόρουμ στο οποίο συνεργάζονται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν τις συνέργειες και τον συντονισμό στον κοινωνικό τομέα. Η επιτροπή αυτή ασχολείται επίσης με την υγειονομική περίθαλψη.
  • Σε πολλές χώρες της ΕΕ, η υγεία ανήκει στην αρμοδιότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Οι υπεύθυνοι χάραξης της περιφερειακής πολιτικής, τα δίκτυα και η Επιτροπή των Περιφερειών συμβάλλουν ουσιαστικά σε επίπεδο ΕΕ στην αύξηση της πολιτικής ευαισθητοποίησης και στην ενσωμάτωση θεμάτων υγείας στις περιφερειακές πολιτικές.

Έρευνα και νέες τεχνολογίες

Εκπαίδευση και υγιεινό περιβάλλον