Координация между областите на политиката

За да се гарантира, че подходът към разрешаването на проблемите в областта на здравето е адекватен, са необходими съвместни стратегии и инициативи за съгласуване на различните политики, имащи отношение към здравето. Комисията координира няколко групи, в които участват представители от различни сектори, и поддържа постоянни канали за сътрудничество, обхващащи всички свързани със здравето политики.

Подобни координирани подходи са разработени например по отношение на социалната и регионалната политика и политиките в областта на околната среда, научните изследвания, информационните технологии и образованието.

Работна група на Съвета

Изпълнението на здравната стратегия на ЕС се подкрепя от работна група на Съвета по обществено здраве на равнище висши служителиpdf, която определи подхода „Здраве във всички политики“ като основен приоритет и редовно обсъжда стратегическото значение на другите политики за здравето.

Междуведомствена група по обществено здраве

Целта на групата е да се подобри координацията по въпросите в областта на здравето между различните дирекции на Комисията. Участват над 20 дирекции. Към групата има и няколко тематични подгрупи, които се занимават с динамични здравни системи, здравето в световен мащаб, околна среда и здраве и ХИВ/СПИН.

Здравето в социалната и регионалната политика

  • Комитетът за социална закрила е форум, където Комисията и държавите-членки заедно се опитват да подобрят взаимодействието и сътрудничеството в социалния сектор. Комитетът се занимава и с въпроси от сферата на здравеопазването.
  • В много страни от ЕС регионалните и местните органи са тези, които отговарят за здравеопазването. Регионалните политици и мрежи и работещият на равнище ЕС Комитет на регионите са изключително важни партньори в процеса на повишаване на осведомеността и отделяне на по-голямо внимание на здравето в регионалните политики.

Научни изследвания и нови технологии

Образование и здравословна среда