Polityka

Relacje w dziedzinie zdrowia publicznego między UE a krajami nienależącymi do UE i organizacjami międzynarodowymi mają na celu:

  • promowanie zdrowia w UE i poza jej granicami
  • rozwiązanie problemu nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej pomiędzy różnymi krajami i regionami w UE
  • podnoszenie ogólnej świadomości na temat zdrowia, jako element światowej polityki w dziedzinie zdrowia publicznego
  • promowanie wysokiej jakości zasad, norm i przepisów w dziedzinie zdrowia publicznego.

Cele te realizuje się poprzez działania w różnych obszarach i we współpracy ze stronami, których dotyczą.

Rozszerzenie UE 

UE udziela porad w dziedzinie polityki zdrowotnej krajom kandydującym i potencjalnym krajom kandydującym. Ocenia także postępy tych państw w zakresie włączenia unijnych przepisów dotyczących ochrony zdrowia do ich własnego ustawodawstwa. Odpowiednie rozdziały negocjacji akcesyjnych są następujące:

  • Zdrowie publiczne – rozdział 28. dotyczący ochrony zdrowia i konsumentów
  • Produkty farmaceutyczne – rozdział 1. dotyczący swobodnego przepływu towarów.

Kraje przygotowujące się do przystąpienia do UE DeutschEnglishfrançais

Europejska polityka sąsiedztwa

Europejska polityka sąsiedztwa Wybierz wersję językową tego linka English (en) ma na celu wzmocnienie relacji UE z krajami sąsiadującymi z nią od wschodu i południa. Kwestie zdrowotne omawiane są w ramach negocjacji w sprawie zawarcia układów o stowarzyszeniu z krajami objętymi tą polityką. Podejmowane są również odpowiednie działania w celu zharmonizowania przepisów i budowania potencjału w dziedzinie zdrowia publicznego.

Współpraca z krajami spoza UE

UE zawarła dwustronne umowy o partnerstwie i współpracy z wieloma krajami spoza UE na całym świecie. Umowy te ustalają ogólne ramy dla współpracy w dziedzinie zdrowia publicznego. Mogą one również posłużyć za podstawę dla dwustronnej współpracy między poszczególnymi krajami UE i krajami spoza UE.

Jeżeli potrzebne są negocjacje o bardziej technicznym charakterze, Komisja Europejska (DG ds. Zdrowia i Konsumentów) może zawrzeć porozumienia sektorowe z ministerstwami poszczególnych krajów. Przykłady:

Porozumienie w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa żywności UE-Rosja Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Porozumienie w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa żywności UE-Chiny Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Współpraca regionalna

Aby promować regionalną współpracę w dziedzinie zdrowia publicznego, UE wspiera tworzenie sieci kontaktów między krajami UE i sąsiadującymi z nimi krajami spoza UE. Są to:

  • Partnerstwo na rzecz zdrowia publicznego i dobrobytu społecznego w ramach wymiaru północnego Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Sieć na rzecz Ochrony Zdrowia w Europie Południowo-Wschodniej Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Partnerstwo eurośródziemnomorskie. DeutschEnglishfrançais

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi umożliwia opracowywanie, wdrażanie i promowanie unijnego programu w dziedzinie zdrowia publicznego oraz dzielenie się na poziomie globalnym rozwiązaniami i doświadczeniami w tej dziedzinie. Realizowana jest ona głownie z WHO (zwłaszcza z jej przedstawicielstwem regionalnym w Europie) oraz z ONZ i jej wyspecjalizowanymi agencjami.

Ponadto programy międzynarodowe prowadzą także Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób English oraz Europejska Agencja Leków English.