Политика

В отношенията си с държави от ЕС и извън него, както и с международни организации в областта на общественото здраве, ЕС се стреми към:

  • насърчаване на добро здравеопазване в ЕС и извън него;
  • преодоляване на здравните неравенства между страните и регионите в ЕС;
  • повишаване на осведомеността по глобални здравни въпроси в рамките на своята международна политика за обществено здраве;
  • популяризиране на принципи, стандарти и законодателство за високо качество на общественото здравеопазване.

Тези цели се постигат чрез различни политики и сътрудничество със съответните заинтересовани лица.

Разширяване на ЕС 

ЕС съветва страните кандидатки и потенциални кандидатки по въпросите на здравната си политика и оценява постигнатия от тях напредък по отношение на включването на правилата на Съюза в областта на здравната политика в тяхното законодателство. Съответните глави от преговорите за присъединяване са:

  • Обществено здраве — глава 28 относно защитата на потребителите и здравето
  • Лекарствени продукти — глава 1 относно свободното движение на стоки.

Страни, които се подготвят за присъединяване към ЕС DeutschEnglishfrançais

Европейска политика за съседство

Целта на европейската политика за съседство Избор на превод за предходната връзка English (en) е укрепването на връзките между ЕС и страните по неговите източни и южни граници. При преговорите по споразуменията за асоцииране със страните, обхванати от европейската политика за съседство, се обсъждат здравни въпроси и се предприемат стъпки за хармонизиране на правилата и изграждане на капацитет в областта на общественото здраве.

Сътрудничество със страни извън ЕС

ЕС има двустранни споразумения за партньорство и сътрудничество с много страни от цял свят, с които се определя общата рамка за сътрудничество в областта на общественото здраве. Споразуменията също така служат за основа за двустранно сътрудничество между отделни държави от ЕС и държави извън Съюза.

Когато се налага сътрудничество с технически характер, Европейската комисия (ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“) може да сключва секторни споразумения с министерства от отделни страни, например:

Споразумение между ЕС и Русия за здравеопазване и безопасност на храните Избор на превод за предходната връзка English (en)

Споразумение между ЕС и Китай за здравеопазване и безопасност на храните Избор на превод за предходната връзка English (en)

Регионално сътрудничество

За да насърчава регионалното сътрудничество в областта на общественото здраве, ЕС подкрепя изграждането на мрежи между страните от ЕС и техните съседи извън Съюза:

  • Партньорство на Северното измерение в областта на общественото здраве и социалното благоденствие Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Здравна мрежа на страните от Югоизточна Европа Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Eвро-средиземноморско партньорство DeutschEnglishfrançais

Сътрудничество с международни организации

Сътрудничеството с международни организации помага за изготвянето, изпълнението и популяризирането на програмата на ЕС за обществено здраве, за обмен на решения по здравни въпроси и на опит и за реагиране на световно равнище. Съюзът работи заедно най-вече със СЗО (и особено нейния европейски клон), както и с ООН и нейните специализирани органи.

Освен това Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията English и Европейската агенция по лекарствата English имат активни международни програми.