ES pasaulyje

Visuotinė sveikata

Valstybių sienos – ne kliūtis ligoms ir jų priežastims, todėl visuotinių sveikatos problemų veiksmingai išspręsti viena Europa negali. Sveikatos sistemų sunkumai, susiję su lėšomis ir darbo jėga, ir būtinybė suteikti senėjantiems gyventojams kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas taip pat yra universalios problemos, kurias įveikti galima tik geriau bendradarbiaujant tarptautiniu mastu.

Daugiau informacijos: ES vaidmuo sprendžiant visuotinės sveikatos uždavinius (santrauka) 

ES vaidmuo visuotinės sveikatos valdymo srityje

ES ir daugiašalis bendradarbiavimas sveikatos klausimais

ES remia Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), kuri Jungtinių Tautų sistemoje atlieka pagrindinį vaidmenį, kai sprendžiami visuotinės sveikatos klausimai. PSO valdymo organuose Europos Sąjungos atstovų pozicija yra vieninga. Europos Komisija ir nacionalinės vyriausybės parengia bendrą ES poziciją, kuri po to pateikiama PSO. Komisija bendradarbiauja su PSO sekretoriatu spręsdama sveikatos saugumo, mokslinių tyrimų ir plėtros, neužkrečiamųjų ligų, sveikatos priežiūros skirtumų, sveikatos sistemų ir sveikatos informacijos klausimus.

ES remia ir kitas sveikatos srities daugiašales iniciatyvas, tarp kurių:

ES ir sveikatos srities visuotinis valdymas

ES prekybos politika ir sveikata

Globalizuotos sveikatos produktų, prietaisų ir paslaugų rinkos, kuriose ES yra pasaulio lyderė, suteikia naujų galimybių, bet kelia ir problemų, susijusių su kokybės ir saugos standartais. Todėl ES:

 • bendradarbiaudama reglamentavimo klausimais skatina pasauliniu lygmeniu laikytis jos standartų ir taisyklių,
 • įtraukia sveikatos klausimus į daugiašalius ir dvišalius prekybos susitarimus ir nesutinka eiti į kompromisą dėl saugos,
 • yra įsipareigojusi užtikrinti būtiniausių vaistų prieinamumą ir įperkamumą, kaip nurodyta Dohos deklaracijoje.

ES vystymosi politika ir sveikata

Teikdama trečiosioms šalims paramą vystymuisi ES siekia mažinti sveikatos priežiūros skirtumus ir gerinti socialinę sanglaudą. Tai daroma plečiant galimybes gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir imantis priemonių, kad išlaidos sveikatos priežiūrai nebūtų pernelyg didelės.

 • ES padeda šalims pagalbos gavėjoms plėtoti nacionalinę sveikatos politiką ir stiprinti sveikatos sistemas – rūpinasi, kad jose būtų daugiau kvalifikuotų sveikatos priežiūros darbuotojų, saugių, veiksmingų ir prieinamų vaistų, skiria lėšų.
 • ES yra didžiausia pasaulyje paramos teikėja – šiam tikslui ji kasmet skiria 50 mlrd. eurų, t. y. 56 % pasaulio viešosios pagalbos.
 • Per pastaruosius 7 metus dvišalei pagalbai išleista maždaug 3,2 mlrd. eurų, kurie skirti padėti stiprinti sveikatos sistemas ir suteikti visiems žmonėms galimybę gauti kokybiškas būtiniausias sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Komunikate „Pokyčių darbotvarkė“, kuriame nagrinėjami vystymosi politikos klausimai, ES įsipareigojo bent 20 % 2014–2020 m. pagalbos biudžeto skirti žmogaus socialinei raidai, taip pat sveikatai.
 • ES remia tiek atskiras šalis, tiek visuotines sveikatos iniciatyvas, pavyzdžiui, Pasaulinį kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondą ir Pasaulio vakcinacijos ir imunizacijos aljansą.

ES ir visuotinės sveikatos saugumas

Žmonėms vis daugiau keliaujant po visą pasaulį, padidėjo šių sričių rizika:

 • naujų užkratų ir ligų plitimo,
 • vaistams atsparių užkratų plitimo,
 • biologinio terorizmo ir netyčinio užkrėtimo.

Siekdama užtikrinti mūsų pasirengimą tinkamai reaguoti į tokias pasaulinio masto grėsmes sveikatai, ES bendradarbiaudama su Pasaulio sveikatos organizacija ir Didžiojo septyneto šalimis įgyvendina Visuotinę sveikatos saugumo iniciatyvą . Komisijos ir ES vyriausybių atstovai drauge dirba ES sveikatos saugumo komitete , kad suderintų savo požiūrius į pagrindines grėsmes sveikatai.

ES ir visuotinės sveikatos valdymas

ES visuotinės sveikatos politika nustatyta 2010 m. (2010 m. kovo 31 d. Briuselyje priimtas Komisijos komunikatas dėl visuotinės sveikatos COM(2010)128 ir 2010 m. gegužės 10 d. Briuselyje vykusio 3011 Užsienio reikalų tarybos susitikimo išvados dėl ES vaidmens visuotinės sveikatos srityje). Įvardyti svarbiausi uždaviniai ir nustatyti pagrindiniai principai, kaip siekti aiškesnės ES vizijos, tvirtesnės pozicijos ir ryžtingesnių veiksmų. Tai vadovavimas, visuotinis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, nuosekli ES politika ir žinios.

Be to, Komisija įsteigė Visuotinės sveikatos politikos forumą . Svarbiausias jo tikslas – užtikrinti atvirą Komisijos tarnybų ir pagrindinių suinteresuotųjų šalių dialogą. Taip užtikrinamas vidaus ir išorės sveikatos politikos, kuria siekiama visuotinės sveikatos tikslų, nuoseklumas, o dėl to turėtų sustiprėti ES pozicija sprendžiant visuotinės sveikatos klausimus.

ES siekia užtikrinti savo vidaus ir išorės politikos nuoseklumą. Visa apimanti visuotinės sveikatos politika apima prekybos, paramos vystymuisi, migracijos, saugumo ir klimato kaitos klausimus. Ją įgyvendinant būtina bendradarbiauti su visomis kitomis šių sričių organizacijomis ir interesų grupėmis.

ES siekia, kad visi žmonės turėtų lygias galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Ji atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant visuotinės sveikatos klausimus, be kita ko, siekiant su sveikata susijusių Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir kovojant su neužkrečiamosiomis ligomis.

ES ir jos valstybės narės skatina veiksmingai ir sąžiningai finansuoti mokslinius tyrimus, padedančius gerinti visų žmonių sveikatą. Ji siekia užtikrinti, kad naujoviški gaminiai būtų saugūs, veiksmingi, prieinami ir įperkami.