Elektromagnetiska fält

Vad gör EU-länderna?

EU-länderna ansvarar för att skydda sina invånares hälsa, och bestämmer själva hur de ska göra det.

För att stödja EU-länderna och se till att allmänheten i EU har ett fullgott hälsoskydd uppmanar EU länderna att bedöma exponeringen i varje land och vidta åtgärder om man överskrider referensnivåerna enligt EU:s rekommendation (99/519/EG) om begränsning av exponering för elektromagnetiska fält.

En överblick över läget i EU-länderna finns i genomföranderapporterna .

Nederländernas riksinstitut för folkhälsa och miljö publicerade 2011 en internationell jämförelse av strategier för elektromagnetiska fält  och där tog man också upp läget i EU.