Elektromagnetické polia

Úloha členských štátov

Každý členský štát je zodpovedný za poskytovanie primeranej zdravotnej ochrany pre svojich občanov a za rozhodovanie o opatreniach, ktoré sa majú vykonať.

S cieľom podporiť členské štáty a zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany zdravia európskym občanom EÚ žiada vlády svojich krajín, aby posudzovali vystavenie obyvateľov elektromagnetickým poliam a v súlade s odporúčaním EÚ (99/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam prijímali primerané opatrenia v prípade prekročenia referenčných úrovní.

Prehľad situácie v jednotlivých členských štátoch nájdete v implementačných správach .

Holandský národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie v roku 2011 uverejnil medzinárodné porovnanie politík týkajúcich sa elektromagnetických polí , ktoré sa zaoberá aj situáciou v Európskej únii.