Ο ρόλος των κρατών μελών της ΕΕ

Κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για την επαρκή προστασία της υγείας των πολιτών της, και είναι ελεύθερη να αποφασίζει τον τρόπο υλοποίησης.

H EE ζητά από τις κυβερνήσεις να αξιολογήσουν την κατάσταση όσον αφορά την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και να λάβουν μέτρα στις περιπτώσεις που παρατηρείται υπέρβαση των ορίων αναφοράς, σύμφωνα με τη σύσταση ΕΕ (99/519/ΕΚ) για τον περιορισμό της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.pdf

Για συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης στα κράτη μέλη της ΕΕ, βλέπε τις εκθέσεις εφαρμογής Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) .