Monitorovanie a financovanie výskumu

Komisia monitoruje a financuje nový výskum, ktorý sa zameriava na možné negatívne dosahy elektromagnetických polí na ľudské zdravie. Okrem toho sleduje kroky, ktoré v tejto oblasti podnikajú vnútroštátne a medzinárodné orgány.

Monitorovanie

Nezávislé vedecké výbory EÚ na žiadosť Komisie pravidelne skúmajú vedecké dôkazy o zdravotnom vplyve elektromagnetických polí.

Zatiaľ nevznikol na základe týchto vedeckých stanovísk Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) dôvod na revíziu limitov vystavenia (základné obmedzenia a referenčné úrovne) uvedených v odporúčaní Rady 1999/519/ES. Vedecké výbory však upozorňujú, že základné údaje potrebné pre vyhodnotenie niektorých rizík sú stále obmedzené, hlavne pokiaľ ide o dlhodobé vystavenie na nízkej úrovni. Preto je ďalší výskum odôvodnený.

Komisia následne požiadala v roku 2009 Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (VVVNIZR), aby vypracoval stanovisko týkajúce sa potrieb výskumu a metodológie, ktoré sú nevyhnutné na odstránenie zostávajúcich medzier v pochopení možných zdravotných rizík spôsobených elektromagnetickými poľamipdf.Toto stanovisko má vplyv na výber výskumných tém, ktoré sa budú financovať z rámcového programu pre výskum.

Komisia takisto pripravila zjednodušené verzie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) viacerých správ VVVNIZR (vrátane správ o elektromagnetických poliach), ktoré sú určené pre laickú verejnosť a sú k dispozícii v štyroch jazykoch.

Financovanie

Od roku 2010 Komisia financuje výskumné projekty (najmä prostredníctvom rámcového programu EÚ pre výskum) o možných zdravotných vplyvoch elektromagnetických polí.

Ďalšie informácie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)