Monitorowanie i finansowanie badań

Komisja monitoruje i finansuje badania dotyczące potencjalnego wpływu pól elektromagnetycznych (EMF) na zdrowie oraz śledzi działania podejmowane przez organy krajowe i międzynarodowe na rzecz ich uregulowania.

Monitorowanie

Na wniosek Komisji niezależne komitety naukowe UE regularnie dokonują przeglądów dowodów naukowych dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie.

Na dzień dzisiejszy te opinie naukowe Wybierz wersję językową tego linka English (en) nie dają naukowych podstaw dla dokonania przeglądu dopuszczalnych wartości narażenia (podstawowych wartości granicznych i poziomów odniesienia) określonych w zaleceniu Rady 1999/519/WE. Jednak potwierdzono w nich, że ilość podstawowych danych do dokonania oceny nadal jest ograniczona, szczególnie w zakresie długookresowych narażeń o niskim poziomie, w związku z czym konieczne są dalsze badania.

W związku z tym w 2009 r. Komisja zwróciła się do SCENIHR o wydanie opinii na temat: „Potrzeb i metod badawczych w celu zaspokojenia braków w wiedzy dotyczących potencjalnego wpływu EMF na zdrowie"pdf. Opinia ta ma przyczynić się do wyboru zagadnień, które zostaną zbadane dzięki finansowaniu z ramowego programu badań.

Dla szeregu opinii wydanych przez Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR), w tym opinii dotyczących EMF, Komisja opracowała również ich wersje napisane przystępnym językiem Wybierz wersję językową tego linka English (en) , skierowane do osób niespecjalizujących się w tej dziedzinie i dostępne w 4 językach.

Finansowanie

Od 2010 r. Komisja, w ramach unijnego ramowego programu badań, finansuje projekty badawcze w zakresie potencjalnego wpływu EMF na zdrowie.

Więcej informacji Wybierz wersję językową tego linka English (en)