Παρακολούθηση και χρηματοδότηση της έρευνας

Η Επιτροπή παρακολουθεί και χρηματοδοτεί νέες έρευνες για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) στην υγεία και παρακολουθεί τις σχετικέ ςενέργειες που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη αλλά και διεθνώς στον τομέα αυτό.

Παρακολούθηση

Μετά από αίτημα της Επιτροπής, ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές της ΕΕ εξετάζουν σε τακτική βάση τα επιστημονικά στοιχεία για τις επιπτώσεις των ΗΜΠ στην υγεία.

Μέχρι σήμερα, οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) δεν καταλήγουν σε συμπεράσματα που να δικαιολογούν αναθεώρηση των ορίων έκθεσης (των βασικών περιορισμών και των επιπέδων αναφοράς) που προβλέπει η σύσταση 1999/519/EΚ του Συμβουλίου. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι τα βασικά στοιχεία αξιολόγησης ορισμένων κινδύνων εξακολουθούν να είναι περιορισμένα, ειδικά όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χαμηλής έκθεσης στα ΗΜΠ, γεγονός που δικαιολογεί την ανάγκη περαιτέρω έρευνας.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ζήτησε το 2009 από την SCENIHR να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ανάγκες έρευνας και μεθοδολογίας για την κάλυψη των κενών στις γνώσεις μας για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των ΗΜΠ στην υγείαpdf. Η γνωμοδότηση αυτή συμβάλλει στην επιλογή ερευνητικών αντικειμένων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα.

Η Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει εκλαϊκευμένες εκδόσεις  Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) για το ευρύ κοινό, σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες, διάφορων γνωμοδοτήσεων της επιστημονικής επιτροπής για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR), μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα ΗΜΠ.

Χρηματοδότηση

Aπό το 2010, η Επιτροπή χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία, κυρίως βάσει του προγράμματος - πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα.

Περισσότερα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)