Наблюдение и финансиране на изследвания

Комисията наблюдава и финансира развитието на изследвания относно потенциалните последици за здравето от електромагнитните полета (ЕМП). Тя също така следи действията на националните и международните органи за регулиране на тези полета.

Наблюдение

По искане на Комисията независими научни комитети от ЕС разглеждат периодично научните факти за последиците за здравето от електромагнитните полета.

До днес техните научни становища Избор на превод за предходната връзка English (en) не са представили научна обосновка, която да оправдае преразглеждането на максималните стойности на експозиция (основни ограничения и референтни нива) от Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета. Въпреки това в тях се посочва, че основните данни за оценка на някои рискове все още са ограничени, особено що се отнася до дълготрайната експозиция на ниски нива на лъчения, което оправдава нуждата от повече изследвания.

Комисията поиска през 2009 г. от НКВИНЗР да изготви становище за „Нуждите и методологията за изследвания, насочени към запълване на липсата на познания по отношение на потенциалните последици за здравето от ЕМПpdf“. Това становище се използва при избора на сфери за изследвания, които да бъдат финансирани по Рамковата програма за научни изследвания.

Комисията изготви и версии на разбираем език Избор на превод за предходната връзка English (en) за неспециалисти, достъпни на 4 езика, на няколко от становищата на Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР), сред които и становището за ЕМП.

Финансиране

От 2010 г. насам Комисията финансира изследователски проекти за потенциалните последствия за здравето от ЕМП, по-конкретно по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания.

Допълнителна информация Избор на превод за предходната връзка English (en)