Elektromagnetische velden

Wat doet de EU?

Het uitgangspunt voor de bescherming van de bevolking tegen elektromagnetische velden is een aanbeveling van de Raad.

Deze aanbeveling:

  • noemt een aantal basisrestricties en referentiewaarden
  • dient als richtsnoer voor de overheden van de EU-landen
  • dient als grondslag voor EU-regels over productveiligheid
  • vraagt de Commissie het effect van elektromagnetische velden op de gezondheid regelmatig te evalueren

De basisrestricties en referentiewaarden uit de aanbeveling zijn gebaseerd op de richtsnoeren van de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (een door de Wereldgezondheidsorganisatie erkende onafhankelijke wetenschappelijke commissie).

In 1999 heeft de wetenschappelijke stuurgroep van de EU deze richtsnoeren overgenomen. Ter evaluatie heeft zij daarna nog een viertal wetenschappelijke adviezen over de mogelijke effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden uitgebracht.

Wetgeving

De aanbeveling dient ook als uitgangspunt voor EU-regels op verwante gebieden zoals:

EU-gezondheidstoezicht

De Commissie volgt het onderzoek naar eventuele schadelijke gevolgen van de blootstelling aan elektromagnetische velden.

Op haar verzoek heeft het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG)  intussen vijf adviezen uitgebracht. Daarin wordt de stand van zaken opgemaakt voor het wetenschappelijke onderzoek naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden.

Deze wetenschappelijke adviezen  hebben tot nu toe geen aanleiding gegeven voor aanpassing van de blootstellingslimieten (basisrestricties en referentieniveaus) van aanbeveling 1999/519/EC . Ze bevestigen wel dat er nog steeds te weinig gegevens zijn om bepaalde risico's te kunnen beoordelen, vooral in geval van langdurige blootstelling aan lage doses. Daar is verder onderzoek voor nodig.

Inmiddels is ook het meest recente WCNG-advies, gebaseerd op meer dan 700 recente studies (van 2009 of later) verschenen.

De Commissie heeft voor leken een samenvatting  gemaakt van enkele WCNG-adviezen in verband met elektromagnetische velden. Die samenvattingen zijn in vier talen beschikbaar.

Europees Parlement

Het Parlement heeft resoluties  over elektromagnetische velden aangenomen en stelt de Commissie regelmatig schriftelijke vragen  hierover.

Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Comité (een EU-adviesorgaan) heeft onlangs op eigen initiatief een advies over overgevoeligheid voor elektromagnetische straling uitgebracht.

Overleggroep

De overleggroep van belanghebbenden is in 2011 vier keer bijeengekomen om de belangrijkste punten te bespreken en aanbevelingen te doen. Meer informatie hierover leest u in de vergaderverslagen .

De meest recente vergadering vond in 2014 in Athene plaats, tijdens de Workshop elektromagnetische velden en gezondheidseffecten: van wetenschap naar beleid en bewustmaking .