Електромагнитни полета

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Действия на ЕС

Действията на ЕС по отношение на електромагнитните полета се базират на Препоръката на Съвета за ограничаване на излагането на обществеността на такива полета (0 Hz — 300 GHz).

В препоръката се:

  • предлага набор от основни ограничения и референтни равнища;
  • предоставят насоки на правителствата на страните от ЕС;
  • създава основа за законодателство на ЕС за безопасност на продуктите;
  • призовава за редовна оценка от страна на Комисията на евентуалните въздействия на електромагнитните полета върху здравето.

Ограниченията и референтните равнище, които се предлагат в препоръката, са базирани на насоките на Международната комисия за защита срещу нейонизиращите лъчения (орган на независими научни експерти, признат от Световната здравна организация).

През 1999 г. Научният управителен комитет на ЕС подкрепи тези насоки и впоследствие ги подложи на редовен преглед чрез 4 специално изготвени научни становища за потенциалните здравни последствия от излагането на електромагнитни полета.

Законодателни мерки на ЕС

Препоръката служи за отправна точка за правилата на ЕС в други области:

Наблюдение от страна на ЕС на потенциалните последици за здравето

Комисията следи изследванията на потенциалните последици за здравето от излагането на електромагнитни полета.

По нейно искане Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР)  вече е изготвил 5 становища, в които се прави редовен преглед на научните доказателства за здравните последици от излагането на електромагнитни полета.

Тези научни становища  не са предоставили научни доводи за преразглеждане на максималните стойности на експозиция (основни ограничения и референтни равнища) в съответствие с Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета . Въпреки това в тях се посочва, че основните данни за оценка на някои рискове все още са ограничени, особено що се отнася до дълготрайното излагане на ниски равнища на лъчения. Това означава, че са необходими допълнителни изследвания.

Вече е достъпно последното становище на НКВИНЗР, основано на над 700 изследвания, проведени предимно след 2009 г.

Комисията предлага също резюмета  за неспециалисти на някои от становищата на НКВИНЗР по различни въпроси, включително за електромагнитните полета. Резюметата са достъпни на 4 езика.

Действия на Европейския парламент

Парламентът е приел резолюции  за електромагнитните полета и редовно изпраща писмени въпроси  до Комисията.

Действия на Европейския икономически и социален комитет

Комитетът (консултативен орган на ЕС) неотдавна по собствена инициатива излезе със становище за електромагнитната свръхчувствителност.

Група за диалог със заинтересованите лица

Групата за диалог със заинтересованите лица заседава 4 пъти през 2011 г., за да определи основните въпроси от интерес за тях и да представи подходящи препоръки. За допълнителна информация вижте протоколите .

Последното заседание бе в Атина през март 2014 г. по време на семинара за електромагнитните полета и техните последици за здравето  — от наука към политика и обществена осведоменост.