Ukrepi EU

Ukrepi EU v zvezi z elektromagnetnim sevanjem izhajajo iz Priporočila Sveta (1999/519/ES) z dne 12. julija 1999 o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim sevanjem (0 Hz- 300 GHz)pdf.

V priporočilu so navedene osnovne omejitve in referenčne vrednosti.

Osnovni podatki

Izvajanje

Dosedanji ukrepi so navedeni v raznih poročilih Seznam prevodov predhodne povezave English (en) o izvajanju priporočila.

Pravila EU na drugih področjih

Priporočilo je referenčna podlaga za predpise EU na drugih področjih, denimo:

Revizija

Evropska komisija je leta 2007 pripravila vmesni pregledevropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004-2010. Evropski parlament je v odgovoru, ki ga je sprejel 4. septembra 2008, pozval Svet, „naj Priporočilo 1999/519/ES dopolni tako, da bo upošteval najboljše prakse držav članic in postavil strožje mejne vrednosti pri vseh napravah, ki sevajajo elektromagnetne valove s frekvenco od 0,1 MHz do 300 GHz“. Evropska komisija je na to odgvoorila z dokumentom SP(2008)6486.

Evropski parlament v resoluciji „Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnim sevanjem“, ki jo je sprejel 2. aprila 2009, ni ponovil svoje zahteve Svetu. Namesto tega je „ pozval Komisijo, naj preveri znanstvenost in točnost mejnih vrednosti v Priporočilu Sveta 1999/519/ES in o tem poroča Parlamentu“ ter „pozval znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja, naj pripravi revizijo“. Evropska komisija je na to odgvoorila z dokumentom SP(2009)3508.

Pisna vprašanja Evropskega parlamenta (od leta 2006)

Pregled pisnih vprašanj Evropskega parlamenta o elektromagnetnih poljih (od leta 2006)