Opatrenia EÚ

Opatrenia EÚ týkajúce sa elektromagnetických polí sa zakladajú na odporúčaní Rady (1999/519/ES) z 12. júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam (0 Hz až 300 GHz)pdf.

Tento dokument obsahuje základné obmedzenia a referenčné úrovne.

Kontext

Implementácia

Doteraz prijaté opatrenia sú vysvetlené v rôznych správach Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) o implementácii odporúčania:

Pravidla EÚ v inych oblastiach

Odporúčanie slúži ako referenčný rámec pre predpisy EÚ v iných oblastiach, akými sú napríklad:

Revízia politík

V roku 2007 Komisia pripravila strednodobú revíziuEurópskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie 2004 – 2010. Európsky parlament vo svojej reakcii prijatej 4. septembra 2008 vyzval Radu, „aby zmenila svoje odporúčanie 1999/519/ES s cieľom zohľadniť osvedčené postupy členských štátov a stanoviť tak prísnejšie hraničné expozičné hodnoty pre všetky zariadenia vyžarujúce elektromagnetické vlny s frekvenciou medzi 0,1 MHz a 300 GHz“. Komisia reagovala dokumentom SP(2008)6486.

Vo svojom uznesení „Otázky zdravia súvisiace s elektromagnetickými poľami“ z 2. apríla 2009 Európsky parlament nezopakoval svoju výzvu adresovanú Rade. Namiesto toho sa Parlament rozhodol požiadať Komisiu, „aby preskúmala vedecký základ a primeranosť limitných hodnôt EMP, tak ako sú uvedené v odporúčaní 1999/519/ES, a aby o tom podala správu Európskemu parlamentu“ a aby „preskúmanie vykonal Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká“. Komisia reagovala dokumentom SP(2009)3508.

Písomné otázky členov Európskeho parlamentu (od roku 2006)

Prehľad písomných otázok členov Európskeho parlamentu týkajúcich sa EMP (2006 – ).