Opatrenia EÚ

Opatrenia EÚ v oblasti elektromagnetických polí vychádzajú z odporúčania Rady o obmedzení vystavenia širokej verejnosti takýmto poliam (0 Hz – 300 GHz)pdf.

Toto odporúčanie obsahuje:

  • návrh súboru základných obmedzení a referenčných úrovní,
  • usmernenia pre vlády krajín EÚ,
  • rámec pre právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov,
  • výzvu Komisii, aby pravidelne prehodnocovala všetky potenciálne účinky elektromagnetických polí na zdravie.

Obmedzenia a referenčné úrovne navrhnuté v odporúčaní vychádzajú z usmernenípdfMedzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizačným žiarením (orgán uznaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorý tvoria nezávislí vedeckí odborníci).

V roku 1999 vedecký riadiaci výbor EÚ podporil tieto usmernenia a následne ich podrobil preskúmaniam v rámci štyroch vedeckých stanovísk ad hoc k potenciálnym účinkom vystavenia elektromagnetickým poliam na zdravie.

Legislatívne opatrenia EÚ

Odporúčanie slúži ako referenčný rámec pre predpisy EÚ v iných oblastiach:

Monitorovanie potenciálnych účinkov na zdravie zo strany EÚ

Komisia sleduje nový vývoj v oblasti výskumu potenciálnych účinkov vystavenia elektromagnetickým poliam na zdravie.

Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (SCENIHR) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) vydal na žiadosť Komisie 5 stanovísk, ktoré zaisťujú periodické preskúmanie vedeckých dôkazov o účinkoch vystavenia elektromagnetickým poliam na zdravie.

Na základe týchto vedeckých stanovísk Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) neexistuje žiadne vedecké zdôvodnenie na revíziu limitov vystavenia (základné obmedzenia a referenčné úrovne) uvedených v odporúčaní Rady 1999/519/ES Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) . V týchto stanoviskách sa však upozorňuje, že základné údaje potrebné na vyhodnotenie niektorých rizík sú stále obmedzené, hlavne pokiaľ ide o dlhodobé vystavenie na nízkej úrovni. To znamená, že je potrebný ďalší výskum.

Najnovšie stanovisko výboru SCENIHR, ktoré vychádza z viac ako 700 štúdií – väčšinou vypracovaných po roku 2009 – je už k dispozícii.

Komisia takisto zhrnula Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) pre verejnosť viacero stanovísk výboru SCENIHR aj k otázkam elektromagnetických polí. Stanoviská sú k dispozícii v 4 jazykoch.

Opatrenia Európskeho parlamentu

Európsky parlament prijal uznesenia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) týkajúce sa elektromagnetických polí a Komisii pravidelne predkladá písomné otázky Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Opatrenia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Výbor (poradný orgán EÚ) nedávno vypracoval stanovisko z vlastnej iniciatívy k elektromagnetickej hypersenzitivite.

Diskusná skupina zainteresovaných strán

Táto skupina sa v roku 2011 zišla 4-krát, aby určila hlavné otázky pre rôzne zainteresované strany a predložila vhodné odporúčania. Viac informácií nájdete v zápisnici Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Posledné stretnutie sa uskutočnilo v Aténach v marci 2014 v rámci Seminára o elektromagnetických poliach a účinkoch na zdravie: od vedy k politike a verejnému povedomiu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .