ES rīcība

ES rīcība attiecībā uz elektromagnētisko lauku pamatojas uz Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikumu (1999/519/EK) par elektromagnētiskā lauka (0 Hz - 300 GHz) ietekmes uz plašu sabiedrību ierobežošanupdf.

Šajā ieteikumā ir ierosināti pamata ierobežojumi un robežvērtības.

Konteksts

Īstenošana

Līdz šim paveiktais ir izklāstīts dažādos ziņojumos Izvēlieties saites tulkojumu English (en) par Ieteikuma īstenošanu.

ES noteikumi citās jomās

Ieteikums noder par atsauci ES noteikumiem citās jomās, piemēram:

Noteikumu pārskatīšana

2007. gadā Komisija sagatavoja Eiropas vides un veselības rīcības plāna (2004—2010)vidusposma apskatu. Eiropas Parlaments savā atbildē, ko tas pieņēma 2008. gada 4. septembrī, aicināja Padomi grozīt savu Ieteikumu 1999/519/EK, lai ņemtu vērā dalībvalstu paraugpraksi un līdz ar to noteiktu stingrākus ietekmes ierobežojumus attiecībā uz visām iekārtām, kuras raida eleltromagnētiskos viļņus frekvenču robežās no 0,1 MHz līdz 300 GHz. Komisija savukārt atbildēja dokumentā SP(2008)6486.

Savā 2009. gada 2. aprīļa rezolūcijā “Veselības apdraudējumi, kas saistīti ar elektromagnētiskajiem laukiem“ Eiropas Parlaments neatkārtoja agrāko aicinājumu Padomei. Šoreiz tas nolēma mudināt “Komisiju pārskatīt zinātnisko pamatojumu un atbilstību EML robežvērtībām, kā noteikts Ieteikumā Nr. 1999/519/EK, un sniegt ziņojumu Parlamentam” un aicināja pārskata veikšanu uzņemties Jaunā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskajai komitejai. Komisija uz to atbildēja dokumentā SP(2009)3508.

Rakstiski jautājumi no Eiropas Parlamenta (kopš 2006. gada)

Īsumā par jautājumiem, ko par elektromagnētisko lauku rakstiski uzdevis Eiropas Parlaments (kopš 2006. gada)