EU:n toimet

EU:n sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät toimet perustuvat neuvoston suositukseen väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisestapdf.

Suosituksessa

  • ehdotetaan perusrajoituksia ja viitearvoja
  • annetaan ohjeita EU-maiden kansallisille viranomaisille
  • luodaan perusta tuoteturvallisuutta koskevalla EU:n lainsäädännölle
  • kehotetaan Euroopan komissiota seuraamaan sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksia.

Suosituksessa ehdotetut rajoitukset ja viitearvot perustuvat kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn komitean (ICNIRP), joka on Maailman terveysjärjestö WHO:n tunnustama riippumattomien tieteellisten asiantuntijoiden elin, antamiin suuntaviivoihinpdf.

EU:n tieteellinen ohjauskomitea vahvisti nämä suuntaviivat vuonna 1999 ja on sen jälkeen jatkanut niiden seurantaa. Se on antanut neljä tieteellistä lausuntoa sähkömagneettisille kentille altistumisen mahdollisista terveyteen kohdistuvista vaikutuksista.

EU:n lainsäädäntötoimenpiteet

Suositus on perustana myös muilla aloilla annetuille EU-säädöksille:

Terveysvaikutusten seuranta EU:ssa

Komissio seuraa uusinta kehitystä sähkömagneettisille kentille altistumisen mahdollisista terveysvaikutuksista tehtävän tutkimuksen alalla.

Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea (SCENIHR) Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) on komission pyynnöstä antanut tähän mennessä viisi lausuntoa, joissa tarkastellaan tieteellistä näyttöä sähkömagneettisille kentille altistumisen mahdollisista terveysvaikutuksista.

Näissä tieteellisissä lausunnoissa Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) ei ole todettu tieteellisiä perusteita neuvoston suosituksessa 1999/519/EY Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) annettujen altistusrajojen (perusrajoitusten ja viitearvojen) uudelleentarkastelulle. Lausunnoissa kuitenkin todetaan, että eräiden riskien arviointia varten tarvittavat perustiedot ovat edelleen rajalliset etenkin pitkäaikaisen, määrältään vähäisen altistuksen osalta, minkä vuoksi aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta.

SCENIHR:n viimeisin lausunto perustuu yli 700 tutkimukseen, joista useimmat on tehty vuoden 2009 jälkeen.

Komissio on laatinut myös yleistajuisia tiivistelmiä Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) useista SCENIHR:n lausunnoista, joissa käsitellään muun muassa sähkömagneettisia kenttiä. Tiivistelmät ovat saatavana neljällä kielellä.

Euroopan parlamentin toimet

Euroopan parlamentti on antanut päätöslauselmia Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)  sähkömagneettisista kentistä ja esittää komissiolle säännöllisesti asiaa koskevia kirjallisia kysymyksiä Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean toimet

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, joka on talous- ja yhteiskuntaelämän alojen edustajista koostuva neuvoa-antava elin, on hiljattain antanut oma-aloitteisen lausunnon sähköyliherkkyydestä.

Sidosryhmien neuvotteluryhmä

Alan sidosryhmien neuvotteluryhmä on tarkastellut eri sidosryhmien keskeisiä kysymyksiä ja antanut niitä koskevia suosituksia (ks. vuoden 2011 kokouspöytäkirjat Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) ).

Viimeisimpiin alaa koskeviin kokouksiin kuuluu Ateenassa maaliskuussa 2014 pidetty seminaari sähkömagneettisista kentistä ja niiden terveysvaikutuksista Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .