EU:n toimenpiteet

EU:n sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät toimenpiteet perustuvat 12.7.1999 annettuun neuvoston suositukseen väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisestapdf.

Suosituksessa ehdotetaan perusrajoituksia ja viitearvoja.

Tausta

Täytäntöönpano

Tähän mennessä toteutetut toimenpiteet on mainittu suosituksen täytäntöönpanoa koskevissa raporteissa Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .

Muita aloja koskevia EU-säädöksiä

Suositus on perustana myös muilla aloilla annetuille EU-säädöksille. Ne koskevat esimerkiksi

Arviointipyyntö

Vuonna 2007 komissio laati väliarvioinninEuroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta 2004–2010. Syyskuun 4. päivänä vuonna 2008 hyväksytyssä vastauksessaan Euroopan parlamentti pyysi "neuvostoa muuttamaan suositustaan 1999/519/EY, jotta voidaan ottaa huomioon parhaat kansalliset toimintatavat ja asettaa siten tiukemmat altistumisen raja-arvot kaikille sähkömagneettista säteilyä taajuuksilla 0,1 MHz–300 GHz lähettäville laitteille". Komissio vastasi kehotukseen asiakirjassa SP(2008)6486.

Huhtikuun 2. päivänä 2009 antamassaan päätöslauselmassa sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista Euroopan parlamentti ei enää toistanut neuvostolle esittämäänsä pyyntöä. Sen sijaan se päätti vaatia "komissiota tarkistamaan sähkömagneettisille kentille suosituksessa 1999/519/EY asetettujen rajojen tieteellistä perustaa ja riittävyyttä sekä tiedottamaan asiasta parlamentille" sekä esittää, että tarkistustyön toteuttaminen olisi annettava kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean tehtäväksi. Komissio vastasi kehotukseen asiakirjassa SP(2009)3508.

Euroopan parlamentin kirjalliset kysymykset (vuodesta 2006)

Luettelo sähkömagneettisia kenttiä koskevista Euroopan parlamentin kysymyksistä (2006–)