ELi meetmed

ELi elektromagnetväljadega seotud meetmed tuginevad Nõukogu 12. juuli 1999. aasta soovitusele (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega (0 Hz- 300 GHz)pdf.

Asjaomases soovituses esitatakse peamised piirangud ja kontrolltasemed.

Taustteave

Rakendamine

Seniseid meetmeid tutvustatakse soovituse rakendamist kajastavates erinevates aruannetes Valige lingiga seotud tõlked English (en) :

Muid valdkondi käsitlevad ELi eeskirjad

Soovituses leidub viiteid ELi eeskirjadele, mis käsitlevad muid valdkondi, nagu:

Ülevaatamise algatamine

Komisjon teostas 2007. aastal Euroopa keskkonna- ja tervishoiualase tegevuskava (2004–2010)vaheülevaatuse. Oma 4. septembril 2008 kinnitatud vastuses kutsus Euroopa Parlament nõukogu üles muutma oma soovitust 1999/519/EÜ, et võtta arvesse ka liikmesriikide parimaid tavasid ning kehtestada seega rangemad piirmäärad kõigile seadmetele, mis kiirgavad elektromagnetlaineid sagedusalas 0,1 MHz kuni 300 GHz. Komisjon esitas oma vastuse dokumendis SP(2008)6486.

Euroopa Parlament ei korranud oma 2. aprilli 2009. aasta resolutsioonis „Elektromagnetväljadega seotud terviseporobleemid” varasemat nõukogule esitatud üleskutset. Selle asemel otsustas ta kutsuda komisjoni üles vaatama läbi soovituses 1999/519/EÜ sätestatud elektromagnetväljade piirmäärade teaduslik alus ja asjakohasus, ning laskma teostada ülevaatuse ka tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomiteel. Komisjon esitas oma vastuse dokumendis SP(2009)3508.

Euroopa Parlamendi kirjalikud küsimused (alates 2006. aastast)

Ülevaade Euroopa Parlamendi kirjalikest küsimustest Valige lingiga seotud tõlked English (en) elektromagnetväljade kohta (2006- )