Η δράση της ΕΕ

Η δράση της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων βασίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/EΚ) της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz- 300 GHz)pdf.

Η σύσταση αυτή προτείνει βασικούς περιορισμούς και επίπεδα αναφοράς.

Ιστορικό

Υλοποίηση

Μέχρι στιγμής η αναληφθείσα δράση περιέχεται σε διάφορες εκθέσεις Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης:

Κανόνες της ΕΕ σε άλλους τομείς

Η σύσταση αποτελεί τη βάση αναφοράς για τους κανόνες της ΕΕ σε άλλους τομείς , όπως:

Ανάγκη αναθεώρησης

Το 2007, η Επιτροπή παρουσίασε ενδιάμεση επανεξέταση σχετικά με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία. Σε απάντηση που εξέδωσε στις 4 Σεπτεμβρίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να τροποποιήσει τη σύστασή του αριθ. 1999/519/ΕΚ προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών και, κατά συνέπεια, να θέσει αυστηρότερα όρια έκθεσης για όλους τους εξοπλισμούς που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε συχνότητες μεταξύ 0.1 MHz και 300 GHz. Η απάντηση της Επιτροπής περιέχεται στο έγγραφο SP(2008)6486.

Στο ψήφισμά του για τα "Προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία" της 2ας Απριλίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επανέλαβε το αίτημά του προς το Συμβούλιο. Αντίθετα, αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή, αφενός, να επανεξετάσει την επιστημονική βάση και επάρκεια των ορίων έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία ορίζονται στη σύσταση 1999/519/ΕΚ και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο και να αναθέσει την αναθεώρηση στην επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία. Η απάντηση της Επιτροπής περιέχεται στο έγγραφο SP(2009)3508.

Γραπτές ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (από το 2006 και μετά)

Γραπτές ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (2006 -)