Hvad gør EU?

EU's indsats over for elektromagnetiske felter er baseret på Rådets henstilling (1999/519/EF) af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz)pdf.

I denne henstilling foreslår man basisrestriktioner og referenceniveauer.

Baggrund

Gennemførelse

De hidtidige tiltag er beskrevet i forskellige rapporter Vælg oversættelse af det forrige link English (en) om gennemførelsen af henstillingen:

EU-regler på andre områder

Henstillingen bruges som reference for EU-regler på andre områder, f.eks.:

Opfordring til revision

I 2007 forberedte Kommissionen sin midtvejsevaluering af den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010. I en beslutning, der blev vedtaget den 4. september 2008, opfordrede Europa-Parlamentet "Rådet til at ændre sin henstilling 1999/519/EF med henblik på at tage højde for bedste praksis på nationalt niveau og således fastsætte strengere eksponeringsgrænser for alt udstyr, der udsender elektromagnetiske bølger i frekvensintervallet 0,1 MHz–300 GHz". Kommissionen svarede i dokument SP(2008) 6486.

I sin beslutning om sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter af 2. april 2009 gentog Parlamentet ikke sin tidligere opfordring til Rådet. I stedet besluttede Parlamentet at opfordre "Kommissionen til på ny at undersøge, om de grænseværdier for elektromagnetiske felter, der er fastsat i henstilling 1999/519/EF, er videnskabeligt funderede og hensigtsmæssige, og at underrette Parlamentet herom" og "denne undersøgelse bør foretages af VKNNPS (Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici)". Kommissionen svarede i dokument SP(2009) 3508.

Skriftlige forespørgsler fra Europa-Parlamentet (siden 2006)

Oversigt over skriftlige forespørgsler fra Europa-Parlamentet om elektromagnetiske felter (2006 -)