Činnost EU

Činnost EU související s elektromagnetickými poli vychází z doporučení Rady (1999/519/ES) ze dne 12. července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz do 300 GHz).pdf

Tento dokument doporučuje základní omezení a referenční hodnoty.

Souvislosti

Provádění

Dosavadní činnost je popsána v různých zprávách Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) o provádění doporučení.

Pravidla EU v jiných oblastech

Doporučení slouží jako referenční materiál pro pravidla EU i v jiných oblastech, například:

Výzva k přezkoumání

V roce 2007 Komise provedla střednědobý přezkumEvropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010. Ve své reakci ze dne 4. září 2008 Evropský parlament požádal Radu aby pozměnila své doporučení 1999/519/ES tak, aby byly zohledněny osvědčené postupy členských států a tím se stanovily přísnější mezní hodnoty expozice pro veškerá zařízení, která vysílají elektromagnetické vlny o frekvenci mezi 0,1 MHz a 300 GHz. Komise reagovala v dokumentu SP(2008)6486.

Ve svém usnesení „Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli“ ze dne 2. dubna 2009 Evropský parlament svou dřívější výzvu Radě nezopakoval. Místo toho se rozhodl „naléhavě žádat Komisi, aby přezkoumala vědeckou podloženost a přiměřenost limitů elektromagnetického pole stanovených v doporučení 1999/519/ES a podala o tom zprávu Parlamentu“ a „žádat, aby tento přezkum provedl Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika“. Komise reagovala v dokumentu SP(2009)3508.

Písemné dotazy z Evropského parlamentu (od roku 2006)

Přehled písemných dotazů z Evropského parlamentu ohledně EMF (2006–)