Действия на ЕС

Действията на ЕС, свързани с електромагнитните полета, се базират на Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz).pdf 

Тази препоръка предлага основни ограничения и референтни нива.

Контекст

Приложение

Предприетите досега действия са описани в различни доклади Избор на превод за предходната връзка English (en) относно прилагането на препоръката:

Правила на ЕС в други области

Препоръката служи като референтен документ за правила на ЕС в други области, като например:

Призив за преразглеждане

През 2007 г. Комисията изготвя средносрочен преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004-2010 г. В своя отговор от 4 септември 2008 г. Европейският парламент призовава „Съвета да измени своята Препоръка 1999/519/ЕО, с цел да се вземат предвид най-добрите практики на държавите-членки и по този начин да се наложат по-стриктни стойности на експозиция за всяко оборудване, което излъчва електромагнитни вълни в честотите между 0,1 MHz и 300 GHz“. Комисията отговаря с документ SP(2008)6486.

В своята Резолюция относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето от 2 април 2009 г. Европейският парламент не подновява своя първоначален призив към Съвета. Вместо това той „настоятелно призовава Комисията да преразгледа научната основа и адекватност на пределните стойности на ЕМП, както са определени в Препоръка 1999/519/ЕО, и да докладва на Парламента“ и „доклада да се изготви от Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове“. Комисията отговаря с документ SP(2009)3508.

Писмени въпроси от Европейския парламент (от 2006 г.)

Преглед на писмените въпроси Избор на превод за предходната връзка English (en) от Европейския парламент относно електромагнитните полета (2006 г. - )