Действия на ЕС

Действията на ЕС по отношение на електромагнитните полета се базират на Препоръката на Съвета за ограничаване на излагането на обществеността на такива полета (0 Hz — 300 GHz)pdf.

В препоръката се:

  • предлага набор от основни ограничения и референтни равнища;
  • предоставят насоки на правителствата на страните от ЕС;
  • създава основа за законодателство на ЕС за безопасност на продуктите;
  • призовава за редовна оценка от страна на Комисията на евентуалните въздействия на електромагнитните полета върху здравето.

Ограниченията и референтните равнище, които се предлагат в препоръката, са базирани на насокитеpdf на Международната комисия за защита срещу нейонизиращите лъчения (орган на независими научни експерти, признат от Световната здравна организация).

През 1999 г. Научният управителен комитет на ЕС подкрепи тези насоки и впоследствие ги подложи на редовен преглед чрез 4 специално изготвени научни становища за потенциалните здравни последствия от излагането на електромагнитни полета.

Законодателни мерки на ЕС

Препоръката служи за отправна точка за правилата на ЕС в други области:

Наблюдение от страна на ЕС на потенциалните последици за здравето

Комисията следи изследванията на потенциалните последици за здравето от излагането на електромагнитни полета.

По нейно искане Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) Избор на превод за предходната връзка English (en) вече е изготвил 5 становища, в които се прави редовен преглед на научните доказателства за здравните последици от излагането на електромагнитни полета.

Тези научни становища Избор на превод за предходната връзка English (en) не са предоставили научни доводи за преразглеждане на максималните стойности на експозиция (основни ограничения и референтни равнища) в съответствие с Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета Избор на превод за предходната връзка English (en) . Въпреки това в тях се посочва, че основните данни за оценка на някои рискове все още са ограничени, особено що се отнася до дълготрайното излагане на ниски равнища на лъчения. Това означава, че са необходими допълнителни изследвания.

Вече е достъпно последното становище на НКВИНЗР, основано на над 700 изследвания, проведени предимно след 2009 г.

Комисията предлага също резюмета Избор на превод за предходната връзка English (en) за неспециалисти на някои от становищата на НКВИНЗР по различни въпроси, включително за електромагнитните полета. Резюметата са достъпни на 4 езика.

Действия на Европейския парламент

Парламентът е приел резолюции Избор на превод за предходната връзка English (en) за електромагнитните полета и редовно изпраща писмени въпроси Избор на превод за предходната връзка English (en) до Комисията.

Действия на Европейския икономически и социален комитет

Комитетът (консултативен орган на ЕС) неотдавна по собствена инициатива излезе със становище за електромагнитната свръхчувствителност.

Група за диалог със заинтересованите лица

Групата за диалог със заинтересованите лица заседава 4 пъти през 2011 г., за да определи основните въпроси от интерес за тях и да представи подходящи препоръки. За допълнителна информация вижте протоколите Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Последното заседание бе в Атина през март 2014 г. по време на семинара за електромагнитните полета и техните последици за здравето Избор на превод за предходната връзка English (en) — от наука към политика и обществена осведоменост.