Policy

Vad är e-hälsa?

  • Med e-hälsa avses verktyg och tjänster som använder informationsteknik, IT, för att förbättra det förebyggande arbetet, diagnoserna, vården, övervakningen och administrationen.
  • Den kan gynna hela samhället genom att förbättra tillgången till vård och kvaliteten på vården och genom att effektivisera hälso- och sjukvården.
  • E-hälsa omfattar informationsutbyte mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, sjukhus, andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och nätverk för hälsoinformation, samt elektroniska patientjournaler, telemedicin, rörlig utrustning för patientövervakning, bokningsprogram för operationssalar, robotkirurgi och ren grundforskning om virtuell humanfysiologi.

Vad är EU:s mål för e-hälsa?

  • EU:s mål är att förbättra invånarnas hälsa genom att göra livsviktig information tillgänglig – vid behov också mellan länder – med hjälp av e-hälsoverktyg.
  • EU vill öka tillgången och kvaliteten på hälso- och sjukvården genom att göra e-hälsa till en del av folkhälsopolitiken och genom att samordna EU-ländernas politik och ekonomiska och tekniska strategier.
  • EU vill göra e-hälsoverktygen effektivare, mer användarvänliga och allmänt populära genom att engagera både de yrkesverksamma och patienterna i utformningen och genomförandet av strategin.