Koordinácia na úrovni EÚ

Mnoho potenciálnych prekážok elektronického zdravotníctva (eZdravotníctvo) je možné vyriešiť len na regionálnej alebo celoštátnej úrovni (napr. otázky preplácania zdravotnej starostlivosti), ale koordinácia na úrovni EÚ pomáha zabezpečiť harmonizovaný prístup.

Takáto koordinácia je obzvlášť užitočná v oblastiach, ako je bezpečnosť pacientov, politické vedenie, zapojenie zdravotníckych odborníkov a vzájomne zrozumiteľná terminológia.

Finančná podpora projektov zo strany EÚ zároveň zabezpečuje, že tvorcovia politiky berú do úvahy najnovšie informácie a vývoj v danej oblasti.

Kľúčové iniciatívy EÚ v oblasti elektronického zdravotníctva

Informačné a komunikačné technológie

Snahy o stimuláciu dopytu a odstránenie prekážok poskytovania služieb elektronického zdravotníctva

Pozri: Opatrenia EÚ na podporu IKT v zdravotnej starostlivosti

Štandardizácia

V oblasti eZdravotníctva bola za prioritnú stanovená oblasť, kde je na dosiahnutie politických cieľov potrebná štandardizácia.

Pozri: Štandardizačný pracovný program IKT 2009pdf

Výskum v oblasti zdravia

Pozri: Program výskumu v oblasti zdravia 2007 – 2013

Podpora výskumu

Snahy o lepšie pochopenie prepojení medzi technológiou, hospodárstvom a spoločnosťou

Pozri: Inštitút EÚ pre technologický výskum budúcnosti (IPTS)

Telemedicína

Nástroje diaľkového prístupu k informáciám

Pozri: Aliancia telemedicíny pri Európskej vesmírnej agentúre

Telekomunikačné siete

Databáza na vyhľadávanie – obsahuje aj projekty eZdravotníctva

Pozri: eTen – transeurópske elektronické služby pre verejnosť

Lekárske prístroje

Právne predpisy EÚ o prístupe na trh, medzinárodných obchodných vzťahoch a konkurencieschopnosti

Pozri: Lekárske prístroje – EÚ podporuje rozvoj a inováciu

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Nahrádza papierové formuláre potrebné na zdravotné ošetrenie v inej krajine EÚ

Pozri: Európsky preukaz zdravotného poistenia