Koordynacja UE

Wprawdzie wiele potencjalnych przeszkód utrudniających rozwój e-zdrowia można usunąć wyłącznie na poziomie krajowym i regionalnym (na przykład w kwestii zwrotów kosztów leczenia), jednak koordynacja na szczeblu UE pomaga zapewnić spójność działań.

Bezpieczeństwo pacjentów, polityczne przywództwo, zaangażowanie pracowników służby zdrowia i zrozumiałe dla wszystkich nazewnictwo to obszary, w których koordynacja zapewniona przez UE okazuje się wyjątkowo przydatna.

Jednocześnie wsparcie UE dla projektów przynosi ten efekt, że polityka jest kształtowana w oparciu o najnowsze zmiany i informacje z każdej dziedziny.

Najważniejsze inicjatywy UE w dziedzinie e-zdrowia

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Działania mające pobudzić popyt i usunąć przeszkody utrudniające wprowadzenie usług z zakresu e-zdrowia

Zobacz: Działania UE służące promowaniu technologii ICT w opiece zdrowotnej

Normalizacja

e-Zdrowie zaliczono do priorytetowych dziedzin, w których do osiągnięcia celów politycznych konieczna jest normalizacja.

Zobacz: Program prac w zakresie normalizacji ICT

Badania w dziedzinie zdrowia

Zobacz: Program badań w dziedzinie zdrowia

Wsparcie dla badań

Prace mające na celu lepsze zrozumienie powiązań między technologią, gospodarką i społeczeństwem

Zobacz: Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS)

Telemedycyna

Narzędzia umożliwiające dostęp do informacji na odległość

Zobacz: Sojusz na rzecz telemedycyny z udziałem Europejskiej Agencji Kosmicznej

Sieci telekomunikacyjne

Baza danych umożliwiająca wyszukiwanie między innymi projektów z dziedziny e-zdrowia

Zobacz: eTen – ogólnoeuropejskie e-usługi w interesie publicznym

Wyroby medyczne

Przepisy UE dotyczące dostępu do rynku, międzynarodowych stosunków handlowych i konkurencyjności

Zobacz: Wyroby medyczne – wsparcie UE na rzecz rozwoju i innowacji

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Zastępuje papierowe formularze potrzebne do poddania się leczeniu w innym kraju UE.

Zobacz: Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego