ES koordinējošā darbība

Daudzus potenciālos šķēršļus e-veselības attīstībai var novērst valstu un reģionu līmenī (piem., kompensēšanas jautājumi), bet koordinācija ES līmenī palīdz nodrošināt saskaņotu pieeju.

Pacientu drošība, politiskā vadība, mediķu iesaistīšana un savstarpēji saprotama terminoloģija ir jomas, kur ES koordinācija ir īpaši noderīga.

Tajā pašā laikā, pateicoties atbalstam, ko ES sniedz projektiem, politikas veidotājiem ir pieejama uzticama informācija par jaunākajiem pavērsieniem.

Galvenās ES iniciatīvas e-veselības jomā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Pasākumi, lai stimulētu pieprasījumu, un likvidētu šķēršļus, kas kavē e-veselības pakalpojumu ieviešanu.

Skatiet: ES pasākumi, lai veicinātu IKT veselības aprūpē

Standartizācija

E-veselība ir atzīta par prioritāru jomu, kur ir vajadzīga standartizācija, lai sasniegtu politikas mērķus.

Skatiet: IKT standartizācijas darba programma

Veselības pētījumi

Skatiet: Pētniecības programma veselības aizsardzības jomā

Atbalsts zinātnei

Darbs, lai uzlabotu izpratni par saikni starp tehniku, ekonomiku un sabiedrību.

Skatiet: ES Perspektīvo tehnoloģiju pētniecības institūts (PTPI)

Telemedicīna

Sakaru līdzekļi, kas nodrošina piekļuvi informācijai

Skatiet: Eiropas Kosmosa aģentūras Telemedicīnas alianse

Telekomunikāciju tīkli

Datubāze, kurā ir informācija par e-veselības projektiem un kura pieļauj informācijas meklēšanu

Skatiet: eTen — Viseiropas e-pakalpojumi sabiedrības interesēs

Medicīniskās iekārtas

ES tiesību akti par tirgus pieejamību, starptautiskajiem tirdzniecības sakariem un konkurētspēju

Skatiet: ES atbalsts izstrādei un inovācijai medicīnas iekārtu jomā

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Aizstāj iespiestās veidlapas, kas ir nepieciešamas, lai saņemtu ārstēšanu citā ES dalībvalstī.

Skatiet: Eiropas veselības apdrošināšanas karte