Kooskõlastamine ELi tasandil

Paljude e-tervise ees seisvate küsimustega saab tegeleda vaid kohalikul ja piirkondlikul tasandil (näiteks kulude korvamine), kuid kooskõlastamine ELi tasandil aitab tagada ühtse lähenemisviisi.

Patsiendi ohutus, poliitiline juhtimine, tervishoiutöötajate osalemine ja kõigile ühtemoodi mõistetav terminoloogia on need valdkonnad, kus ELi tegevus on eriti oluline.

ELi poolne projektide toetamine tagab ka, et poliitika kujundamisel võetaks arvesse viimaseid arenguid ning asjaomasest valdkonnast pärinevat teavet.

ELi peamised e-tervise alased algatused

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Meetmed nõudluse suurendamiseks ja e-tervise teenuse ees seisvate takistuste eemaldamiseks

Vaata: ELi meetmed info- ja sidetehnoloogia edendamiseks tervishoius

Standardimine

E-tervis nimetati prioriteetseks tegevusvaldkonnaks, mis vajab poliitika eesmärkide saavutamiseks standardimist.

Vaata: IKT standardimise tööprogramm

Terviseuuringud

Vaata: Terviseuuringute programm

Teadusuuringute rahastamine

Töö, mille eesmärgiks on parandada meie arusaama tehnoloogia, majanduse ja ühiskonna vahel olevatest seostest.

Vaata: ELi Tulevikutehnoloogiate Instituut (IPTS)

Telemeditsiin

Teabele kaugjuurdepääsu võimaldavad vahendid

Vaata: Euroopa Kosmoseagentuuri telemeditsiini liit

Telekommunikatsioonivõrgud

E-tervise projekte sisaldav otsingumootoriga andmebaas

Vaata: eTen – üldisi huve teenivad üleeuroopalised e-teenused

Meditsiiniseadmed

ELi turulepääsu, rahvusvahelisi kaubandussuhteid ja meditsiiniseadmete sektori konkurentsivõimet reguleeriv õiguslik raamistik

Vaata: Meditsiiniseadmed – ELi toetus arendus- ja uuendustööks

Euroopa ravikindlustuskaart

Asendab mõnes muus ELi liikmesriigis ravi saaamiseks vajaminevaid paberkandjal olevaid vorme.

Vaata: Euroopa ravikindlustuskaart