Συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ

Πολλά προβλήματα της ηλεκτρονικής υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (π.χ. θέματα επιστροφής των δαπανών). Ωστόσο, για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης, απαιτείται συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ.

Η ασφάλεια των ασθενών, η πολιτική βούληση, η ενεργός συμμετοχή επαγγελματιών του τομέα της υγείας και η καθιέρωση αμοιβαία κατανοητής ορολογίας είναι θέματα για τα οποία ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ είναι ιδιαίτερα χρήσιμος.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ αποτελεί εγγύηση ότι η χάραξη πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα βασίζεται στις τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες.

Βασικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ηλεκτρονική υγεία

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

Προσπάθειες για την τόνωση της ζήτησης και την εξάλειψη των εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Βλέπε: Μέτρα της ΕΕ για την προώθηση των ΤΠΕ στην υγειονομική περίθαλψη

Τυποποίηση

Η ηλεκτρονική υγεία θεωρείται τομέας προτεραιότητας στον οποίο απαιτείται τυποποίηση για την επίτευξη των στόχων πολιτικής.

Βλέπε: Πρόγραμμα εργασίας για την τυποποίηση των ΤΠΕ

Έρευνα στον τομέα της υγείας

Βλέπε: Ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της υγείας

Στήριξη της έρευνας

Βελτίωση της κατανόησης της σχέσης μεταξύ τεχνολογίας, οικονομίας και κοινωνίας.

Βλέπε: Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προβλέψεων της ΕΕ (IPTS)

Τηλεϊατρική

Εργαλεία τηλεπρόσβασης σε πληροφορίες.

Βλέπε: Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την τηλεϊατρική

Δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Εύχρηστη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει προγράμματα στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας

Βλέπε: eTen: διευρωπαϊκές ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος

Ιατρικές συσκευές

Νομοθεσία της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά, τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και την ανταγωνιστικότητα

Βλέπε: Ιατρικές συσκευές: στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη και την καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Αντικαθιστά όλα τα έντυπα που χρειάζονταν για την υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Βλέπε: Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας