Координация на равнище ЕС

Много от потенциалните препятствия пред електронното здравеопазване могат да бъдат премахнати само на национално и регионално равнище (като например възстановяването на разходи), но координацията на равнище ЕС гарантира съгласуваност на действията.

Безопасността на пациентите, политическото лидерство, участието на здравни специалисти и разбираемата терминология са области, в които европейската координация е особено полезна.

Същевременно ЕС подпомага проекти и така гарантира, че изготвянето на политики взема под внимание най-новите достижения и информация в областта.

Важни инициативи на ЕС за електронно здравеопазване

Информационни и комуникационни технологии

Усилия за стимулиране на търсенето и премахване на пречките пред услугите на електронното здравеопазване.

Вижте: Мерки на ЕС за насърчаване на ИКТ в здравеопазването

Стандартизация

Електронното здравеопазване е приоритетна област, в която се изисква стандартизация за постигане на целите на политиката.

Вижте: Работна програма за стандартизация на ИКТ

Здравни изследвания

Вижте: Програма за здравни изследвания

Подкрепа за изследванията

Работа, подобряваща разбирането ни за връзките между технологиите, икономиката и обществото.

Вижте: Институт на ЕС за бъдещи технологични изследвания (IPTS)

Телемедицина

Инструменти за достъп до информация от разстояние.

Вижте: Алианс за телемедицина на Европейската космическа агенция

Телекомуникационни мрежи

Бази данни, позволяващи търсене, включително проекти за електронно здравеопазване

Вижте: eTen – трансевропейски електронни услуги от обществен интерес

Медицински уреди

Закон на ЕС за достъп до пазара, международни търговски отношения и конкурентоспособност

Вижте: Медицински изделия – подкрепа на ЕС за иновации и развойна дейност

Европейска здравноосигурителна карта

Заменя хартиените формуляри, необходими при лечение в друга страна от ЕС.

Вижте: Европейска здравноосигурителна карта