Narkotika

Policy

Narkotikamissbruk är en viktig folkhälsofråga och ett samhällsproblem både inom och utanför EU. De flesta former av missbruk minskar, men varje år dör 6 500–8 500 personer av narkotika.

Narkotikapolitik och EU-lagstiftningen

Enligt artikel 168 i Lissabonfördraget ska EU:s insatser inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja faror för den fysiska och mentala hälsan.

EU ska komplettera medlemsländernas insatser för att minska narkotikarelaterade hälsoskador, bl.a. upplysning och förebyggande verksamhet.

EU:s strategi mot narkotika

EU:s narkotikastrategi för 2005–2012 ska bidra till att skydda folkhälsan och främja social sammanhållning genom att förebygga och minska narkotikamissbruket. Den är inriktad på att minska såväl efterfråga som utbud, och har tre övergripande teman: samordning, internationellt samarbete samt information, forskning och utvärdering.

Handlingsplaner

EU:s handlingsplan mot narkotika för 2009–2012 innehåller ambitiösa mål. Man lyfter fram 72 insatser för att minska den olagliga narkotikaanvändningen och skadorna på samhället och hälsan.

Råd till EU-länderna

I en rekommendation om narkotikamissbruk (2003) uppmanar rådet medlemsländerna att minska narkotikarelaterade dödsfall och skador på människors hälsa med hjälp av förebyggande strategier.

Kommissionen har publicerat en rapport om hur länderna har tillämpat rekommendationen (2007).

Övergripande strategi

Rekommendationen, strategin och handlingsplanerna är ett sammanhållet, ämnesövergripande och balanserat sätt att minska utbud och efterfrågan. De tar hänsyn till

• att riskerna skiljer sig åt mellan olika former av narkotikamissbruk (t.ex. blandmissbruk)

• missbrukarnas ålder och andra särdrag

kommissionens initiativ för ungas hälsa .