Droge

Politika

Uživanje drog je velik zdravstveni in socialni problem v Evropski uniji in drugod. Pri večini drog število uživalcev ne narašča, vendar zaradi drog vsako leto še vedno umre 6500–8500 ljudi.

Politika in zakonodaja EU o drogah

Po členu 168 Lizbonske pogodbe mora Evropska unija z ukrepi skrbeti za varstvo javnega zdravja, preprečevati fizična in duševna obolenja in bolezni ter odpraviti grožnje telesnemu in duševnemu zdravju.

Evropska unija s svojimi ukrepi dopolnjuje prizadevanja držav članic, da bi omejile zdravstvene posledice uživanja drog, kamor sodi tudi obveščanje in preprečevanje.

Evropska strategija boja poti drogam

Evropska strategija boja proti drogam 2005–2012 poudarja predvsem preprečevanje in omejevanje uživanja drog. Njeno težišče je na dveh ključnih vidikih politike drog, tj. zmanjševanju povpraševanja in ponudbe, in treh tematskih sklopih: usklajevanje, mednarodno sodelovanje in obveščanje, raziskovanje in vrednotenje.

Akcijski načrti

Ambiciozni akcijski načrt EU na področju drog 2009-2012 obsega 27 ukrepov, ki naj bi občutno omejili uživanje drog ter socialne in zdravstvene posledice zasvojenosti z drogami.

Priporočilo državam članicam

Svet EU je v priporočilu v zvezi z zasvojenostjo z drogami (2003) poudaril pomen nacionalnih strategij boja proti drogam.

Evropska komisija je leta 2007 objavila poročilo o izvajanju priporočila.

Celovit pristop

Priporočilo, strategija in akcijski načrti EU na področju drog skupaj tvorijo celovit, multidisciplinaren in uravnotežen pristop, ki upošteva:

• različne stopnje tveganja glede na način uživanja drog (npr. uživanje več drog hkrati);

• starost in druge značilnosti uživalcev

pobudo Komisije glede zdravja mladih .