Nedovolené drogy

Politika

Drogová závislosť je jedným z najvážnejších zdravotných a sociálnych problémov v EÚ. Aj keď sa výskyt rôznych typov drogovej závislosti nezvyšuje, drogy si každoročne vyžiadajú 6 500 až 8 500 životov ročne.

Protidrogová politika a právne predpisy EÚ

Podľa článku 168 Zmluvy o fungovaní EÚ sa činnosti Únie zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení a na odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie.

EÚ dopĺňa činnosť členských štátov pri obmedzení škôd na zdraví spojených s drogami, vrátane informačnej a preventívnej činnosti.

Protidrogová stratégia EÚ

Cieľom protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2005 – 2012 je ochrana verejného zdravia a podpora sociálnej súdržnosti prostredníctvom prevencie a znižovania drogovej závislosti. Stratégia sa zameriava na dva kľúčové rozmery protidrogovej politiky – znižovanie dopytu a ponuky – a dominujú jej tieto tri prierezové témy: koordinácia, medzinárodná spolupráca a informácie, výskum a vyhodnotenie.

Akčné plány

V protidrogovom akčnom pláne EÚ na obdobie 2009 – 2012 sa stanovujú ambiciózne ciele a uvádza sa 72 opatrení zameraných na výrazné zníženie konzumácie nelegálnych omamných látok a súvisiacich negatívnych dosahov na spoločnosť a zdravie konzumentov.

Odporúčania pre členské štáty

Rada EÚ vo svojom odporúčaní o drogovej závislosti (2003) odporučila členským štátom, aby vyvinuli stratégie na zníženie negatívnych dosahov drogovej závislosti a znížili tak počet úmrtí a poškodení zdravia spôsobených omamnými látkami.

Komisia vydala správu o implementácii odporúčania (2007).

Komplexný prístup

Odporúčania EÚ, jej stratégia a akčné plány tvoria spolu integrovaný, multidisciplinárny a vyrovnaný prístup zameraný na zníženie dopytu a ponuky, v ktorom sa zohľadňuje:

• rôzna úroveň rizika pripisovaná rôznym formám konzumácie;

• vek konzumentov a iné špecifiká;

• iniciatíva Komisie zameraná na zdravie mládeže .