Zakazane narkotyki

Polityka UE

Narkomania stanowi poważny problem społeczny i zdrowotny w całej UE i poza jej granicami. Chociaż w przypadku większości rodzajów naroktyków ich spożycie utrzymuje się na stałym poziomie, w dalszym ciągu są one przyczyną 6,5–8,5 tys. zgonów rocznie.

Polityka i prawo UE dotyczące narkotyków

Zgodnie z artykułem 168 traktatu z Lizbony działania UE są ukierunkowane na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Unia uzupełnia działania państw członkowskich zmierzające do zmniejszenia szkodliwych dla zdrowia skutków narkomanii, między innymi poprzez informację i profilaktykę.

Europejska strategia antynarkotykowa

Strategia antynarkotykowa UE na lata 2005–2012 ma na celu ochronę zdrowia publicznego oraz wspieranie społecznej spójności poprzez zapobieganie zjawisku zażywania narkotyków oraz jego zmniejszanie. Strategia koncentruje się wokół dwóch zasadniczych aspektów polityki w tej dziedzinie – zmniejszeniu popytu i podaży – i obejmuje trzy przekrojowe tematy: koordynacja, współpraca międzynarodowa, a także informacje, badania i ocena.

Plan działania

Plan działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009–2012 wyznacza ambitne cele i 72 działania, które mają wpłynąć na znaczne ograniczenie nielegalnego zażywania narkotyków i wynikających z tego szkód społecznych i zdrowotnych.

Zalecenie dla państw UE

W zaleceniu w sprawie uzależnienia od narkotyków (z 2003 r.) Rada UE zachęca państwa członkowskie do zmniejszenia liczby zgonów i ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z uzależnieniem od narkotyków poprzez wdrożenie strategii zapobiegających szkodom związanym z tym zjawiskiem.

Komisja opublikowała sprawozdanie z realizacji tego zalecenia (2007 r.).

Globalna strategia

Zalecenie UE, strategia oraz plan działania cechuje zintegrowane, multidyscyplinarne i zrównoważone podejście do celu zmniejszenia popytu i podaży narkotyków, które uwzględnia:

• różne stopnie ryzyka związane z poszczególnymi formami zażywania narkotyków (np. zażywanie różnego rodzaju narkotyków)

• wiek i inne cechy osób zażywających

inicjatywę Komisji na rzecz zdrowia młodzieży .