Illegale drugs

Beleid

Drugsmisbruik is een belangrijk sociaal- en volksgezondheidsprobleem in de EU en daarbuiten. De meeste vormen van drugsgebruik zijn aan het stabiliseren, maar er vallen ieder jaar nog altijd 6500 tot 8500 drugsdoden.

Drugsbeleid en de EU-wetgeving

Krachtens artikel 168 van het Verdrag van Lissabon is het optreden van de EU gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De inspanningen van de EU-landen om gezondheidsschade door drugsgebruik te bestrijden, onder meer via voorlichting en preventie, worden door het optreden van de Unie aangevuld.

Europese drugsstrategie

De EU-drugsstrategie 2005-2012 moet de volksgezondheid beschermen en de sociale cohesie bevorderen door drugsgebruik te voorkomen en te bestrijden. Het is gebaseerd op de twee hoofdpunten van het drugsbeleid: terugdringing van de vraag en van het aanbod, en drie overkoepelende thema's: coördinatie, internationale samenwerking en informatie, onderzoek, en evaluatie.

Actieplannen

Het EU-drugsactieplan 2009-2012 legt ambitieuze doelstelling vast en omvat 72 maatregelen om het drugsgebruik en de sociale en gezondheidsschade die daarmee gepaard gaat aanzienlijk terug te verminderen.

Advies voor EU-landen

De Raad heeft in een aanbeveling over drugsverslaving (2003) de EU-landen geadviseerd om met preventieve strategieën het aantal doden en de gezondheidsschade door drugs terug te dringen.

De Commissie heeft een verslag over de uitvoering van de aanbeveling (2007) gepubliceerd.

Totaalaanpak

De aanbeveling, strategie en actieplannen van de EU vormen een geïntegreerde, multidisciplinaire en evenwichtige aanpak van vraag en aanbod. Daarbij wordt rekening gehouden met:

• de risiconiveaus van de verschillende soorten drugsgebruik (bijvoorbeeld het gebruik van meerdere drugs)

• leeftijd en andere kenmerken van de gebruikers

• het Commission's Youth Health Initiative .