Narkomānija

Politika

Narkomānija ir sāpīgs sabiedrības veselības un sociāls jautājums tiklab ES, kā arī aiz ES robežām. Lai gan lielākā daļa narkotiku lietošanas veidu samazinās, katru gadu Eiropas Savienībā no narkotikām mirst 6500-8500 cilvēku.

Politika narkomānijas jomā un ES tiesības

Saskaņā ar Lisabonas līguma 168. pantu ES rīcība jāvirza tā, lai uzlabotu sabiedrības veselību, novērstu fiziskas un psihiskas saslimšanas un likvidētu risku, kas apdraud fizisko un psihisko veselību.

Tajā ir paredzēts, ka ES papildina dalībvalstu rīcību, lai samazinātu narkotiku negatīvo ietekmi uz veselību, tostarp informēšanu un profilaksi.

Eiropas narkotiku apkarošanas stratēģija

ES narkotiku apkarošanas stratēģijas (2005-2012) mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību un sekmēt sociālo kohēziju, novēršot un samazinot narkotiku lietošanu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta diviem svarīgākajiem stratēģijas elementiem — pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanai. Stratēģijai ir trīs visaptverošas tēmas: koordinācija, starptautiskā sadarbība un informēšana, izpēte un novērtēšana.

Rīcības plāni

ES rīcības plānā narkotiku jomā (2009-2012) ir izvirzīti vērienīgi mērķi un izdalītas 72 darbības, kas vajadzīgas, lai ievērojami samazinātu nelegālu narkotiku lietošanu un no tās izrietošo sociālo un veselības kaitējumu.

Ieteikumi ES dalībvalstīm

Ieteikumā attiecībā uz atkarību no narkotikām (2003) ES Padome ieteica dalībvalstīm samazināt narkotiku izraisītu nāves gadījumu skaitu un veselības traucējumus, izstrādājot narkotiku izraisītā kaitējuma novēršanas stratēģijas.

Komisija ir sagatavojusi ziņojumu par šī ieteikuma īstenojumu (2007).

Visaptveroša pieeja

Šis ES ietekums, stratēģija un rīcības plāni kopā veido integrētu un sabalansētu daudznozaru pieeju pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanai. Tā tiek ņemtas vērā

• dažādas riska pakāpes, kas saistītas ar dažādiem narkotiku lietošanas veidiem (piemēram, polinarkotiku jeb vairāku narkotiku vienlaicīga lietošana);

• lietotāju vecums un citi faktori;

Komisijas jauniešu veselības iniciatīva .