Draudžiami narkotikai

Politika

Piktnaudžiavimas narkotikais yra viena iš pagrindinių visuomenės sveikatos ir socialinių problemų ES ir už jos ribų. Daugumos rūšių narkotikų vartojimas stabilizuojasi, bet kasmet dėl su narkotikų vartojimu susijusių priežasčių vis dar miršta 6500–8500 žmonių.

Narkotikų srities politika ir ES teisė

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį, ES siekia gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią žmonių fiziniams bei psichiniams negalavimams ir ligoms bei pašalinti pavojaus fizinei ir psichinei sveikatai šaltinius.

Europos Sąjunga papildo valstybių narių veiklą mažinant su narkotikais siejamą žalą sveikatai, taip pat informuojant ir vykdant prevencinę veiklą.

Europos narkotikų strategija

2005–2012 m. ES narkotikų strategija siekiama saugoti visuomenės sveikatą ir skatinti socialinę sanglaudą mažinant narkotikų vartojimą ir užkertant jam kelią. Didžiausias dėmesys skiriamas dviem narkotikų politikos kryptims: paklausos ir pasiūlos mažinimui. Strategijoje yra trys bendros temos: koordinavimas, tarptautinis bendradarbiavimas ir informavimas, moksliniai tyrimai ir vertinimas.

Veiksmų planai

2009–2012 m. ES kovos su narkotikais veiksmų plane nustatyti plataus masto tikslai ir apibrėžti 72 veiksmai, skirti labai sumažinti neteisėtą narkotikų vartojimą ir dėl to visuomenei ir sveikatai daromą žalą.

Patarimai ES šalims

Rekomendacijoje dėl priklausomybės nuo narkotikų (2003 m.) ES Taryba patarė valstybėms narėms mažinti mirčių dėl su narkotikais susijusių priežasčių skaičių ir narkotikų žalą sveikatai parengiant tokios žalos prevencijos strategijas.

Europos Komisija paskelbė rekomendacijos įgyvendinimo ataskaitą (2007 m.).

Visapusiškas metodas

ES rekomendacija, strategija ir veiksmų planai sudaro integruotą, daugiatemį ir subalansuotą paklausos ir pasiūlos mažinimo metodą. Atsižvelgiama į:

• įvairų rizikos lygį, susijusį su įvairių rūšių narkotikų vartojimu (pvz., kelių narkotikų vartojimu),

• narkotikus vartojančių asmenų amžių ir kitą specifiką,

Komisijos jaunimo sveikatos iniciatyvą .