Huumeet

EU:n toimet

Huumeiden käyttö on merkittävä kansanterveydellinen ja sosiaalinen ongelma EU:ssa ja sen ulkopuolella. Useimpien huumeidenkäyttömuotojen kasvu on pysähtynyt, mutta joka vuosi sattuu silti 6 500–8 500 huumeisiin liittyvää kuolemantapausta.

Huumepolitiikka ja EU:n lainsäädäntö

Lissabonin sopimuksen 168 artiklan mukaan EU:n toiminta suuntautuu kansanterveyden parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä fyysistä ja mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan.

EU täydentää huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävää jäsenvaltioiden toimintaa, johon kuuluu tiedotus- ja ehkäisemistoimia.

Eurooppalainen huumestrategia

Euroopan unionin huumausaineiden vastaisella strategialla 2005–2012 pyritään varjelemaan kansanterveyttä ja edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta huumeiden käyttöä ehkäisemällä ja vähentämällä. Strategia keskittyy erityisesti huumausainepolitiikan kahteen keskeiseen ulottuvuuteen – kysynnän ja tarjonnan vähentämiseen – ja siinä on kolme läpäisevää teemaa: koordinointi, kansainvälinen yhteistyö ja tiedotus sekä tutkimus ja arviointi.

Toimintasuunnitelmat

Huumeita koskevassa Euroopan unionin toimintasuunnitelmassa 2009–2012 asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita ja mainitaan 72 toimenpidettä, joilla laittomien huumeiden käyttöä ja siitä seuraavaa yhteiskunnallista ja terveydellistä haittaa voidaan merkittävästi vähentää.

EU-maiden neuvonta

Huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvässä suosituksessa (2003) EU:n neuvosto antoi jäsenmaille ohjeita siitä, miten huumeisiin liittyviä kuolemantapauksia ja terveyshaittoja voidaan vähentää kehittämällä huumeisiin liittyvien haittojen ehkäisystrategioita.

Komissio on julkaissut kertomuksen suosituksen toimeenpanosta (2007).

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

EU:n suositus, strategia ja toimintasuunnitelmat muodostavat yhtenäisen, monialaisen ja tasapuolisen lähestymistavan kysynnän ja tarjonnan vähentämiseen. Niissä on huomioitu

• erilaisten huumeidenkäyttömuotojen (esimerkiksi usean huumeen samanaikaisen käytön) erilaiset riskitasot

• käyttäjien ikä ja muut erityisseikat

komission nuorten terveyskampanja .