Uimastid

Poliitika

Uimastite kuritarvitamine on üks peamiseid tervishoiu- ning sotsiaalprobleeme nii kõikjal ELis kui väljaspool. Enamik uimastite tarvitamise vorme on stabiliseerumas, kuid siiski esineb igal aastal 6500–8500 uimastite tarbimisest põhjustatud surmajuhtu.

Uimastipoliitika ja ELi õigusaktid

Lissaboni lepingu artikli 168 kohaselt suunatakse ELi meetmed rahvatervise parandamisele, inimeste füüsiliste ja vaimsete haiguste ennetamisele ning füüsilist ja vaimset tervist ohustavate tegurite kõrvaldamisele.

EL täiendab uimastitest tulenevate tervisekahjustuste vähendamiseks liikmesriikide meetmeid, kaasa arvatud teavitamine ja tõkestamine.

Euroopa uimastivastane strateegia

ELi uimastivastase strateegia (2005–2012) eesmärk on kaitsta rahvatervist ning edendada sotsiaalset ühtekuuluvust, ennetades ning vähendades uimastite tarbimist. Selles keskendutakse kahele peamisele uimastipoliitika mõõtmele – nõudluse ja pakkumise vähendamisele, ning selle saavutamiseks kasutatakse järgmiseid valdkondadevahelisi meetmeid: koordineerimine, rahvusvaheline koostöö ning teabevahetus, teadusuuringud ning hindamine.

Tegevuskavad

ELi uimastialases tegevuskavas (2009–2012) seatakse ambitsioonikad eesmärgid ning määratletakse 72 meedet ebaseadusliku uimastitarbimise ning sellest tulenevate sotsiaalsete ning tervisekahjude oluliseks vähendamiseks.

Nõuanded ELi liikmesriikidele

Uimastisõltuvust käsitlevas soovituses (2003) soovitas Euroopa Liidu nõukogu liikmesriikidel vähendada uimastite tarbimisest põhjustatud surmajuhtumite ning tervisekahjude esinemist, koostades uimastikahjude ennetamist käsitlevaid strateegiaid.

Komisjon on esitanud soovituse rakendamist käsitleva aruande (2007).

Laiaulatuslik lähenemisviis

ELi soovitus, strateegia ning tegevuskavad moodustavad integreeritud, valdkondadevahelise ning tasakaalustatud lähenemisviisi uimastite nõudluse ja pakkumise vähendamiseks. Nendes võetakse arvesse

• erinevaid riskitasemeid erinevate uimastitarbimise vormide puhul (nt mitme uimasti koos tarbimine);

• uimastite tarbijate vanust ning muid eripärasid;

komisjoni algatust noorte tervise kohta .