Παράνομες ουσίες

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Η χρήση ναρκωτικών προκαλεί κοινωνικά προβλήματα αλλά και προβλήματα υγείας, στην ΕΕ και σε όλον τον κόσμο. Αν και η χρήση των περισσότερων ειδών ναρκωτικών έχει σταθεροποιηθεί, κάθε χρόνο 6.500-8.000 θάνατοι εξακολουθούν να οφείλονται στα ναρκωτικά.

Πολιτική κατά των ναρκωτικών και νομοθεσία ΕΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 168 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δράση της ΕΕ, συμπληρωματική των εθνικών πολιτικών, στοχεύει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Η ΕΕ συμπληρώνει τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατά των ναρκωτικών, μεταξύ άλλων, με δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης.

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ναρκωτικά

Η στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2005-2012 στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής με την πρόληψη και τον περιορισμό της χρήσης ναρκωτικών. Επικεντρώνεται σε δύο βασικές συνιστώστες - τη μείωση της ζήτησης και της προμήθειας ναρκωτικών - και αποτελείται από τρία αλληλοσυνδεόμενα μέρη: συντονισμός, διεθνής συνεργασία και ενημέρωση, έρευνα και αξιολόγηση.

Σχέδια δράσης

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2009-2012 θέτει φιλόδοξους στόχους και προσδιορίζει 72 δράσεις για τη σημαντική μείωση της παράνομης χρήσης ναρκωτικών και της συνεπαγόμενης βλάβης στην κοινωνία και την υγεία.

Συμβουλές για τις χώρες ΕΕ

Σε σύσταση για την εξάρτηση από ναρκωτικά (2003), το Συμβούλιο της ΕΕ συνέστησε στα κράτη μέλη να μειώσουν τους θανάτους και τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα ναρκωτικά αναπτύσσοντας προληπτικές στρατηγικές.

Η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση για την εφαρμογή της σύστασης (2007).

Σφαιρική προσέγγιση

Η σύσταση, η στρατηγική και τα σχέδια δράσης της ΕΕ αποτελούν μια ολοκληρωμένη, πολυδιάσταση και ισόρροπη προσέγγιση για τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών, και λαμβάνουν υπόψη:

• τα διάφορα επίπεδα κινδύνου που συνδέονται με τη χρήση διαφορετικών ειδών ναρκωτικών (π.χ. ταυτόχρονη χρήση πολλών ναρκωτικών)

• την ηλικία των χρηστών και άλλες παραμέτρους

• την Πρωτοβουλία της Επιτροπής για την Υγεία των Νέων .