Narkotika

Politik

Stofmisbrug er et stort sundheds- og samfundsmæssigt problem for EU og resten af verden. Brugen af de fleste former for narkotika er ved at stagnere, men der stadig omkring 6 500–8 500 narkorelaterede dødsfald hvert år.

Narkopolitik og EU-lovgivning

Ifølge Lissabontraktatens artikel 168 skal EU's indsats være rettet mod at forbedre folkesundheden og forebygge sygdomme hos mennesker samt imødegå forhold, der kan indebære risiko for den fysiske og mentale sundhed.

EU skal supplere medlemslandenes indsats for at begrænse narkorelaterede helbredsskader, herunder ved oplysning og forebyggelse.

EU's narkotikastrategi

EU's narkotikastrategi (2005-2012) skal bidrage til at beskytte befolkningens sundhed og fremme den sociale samhørighed ved at forebygge og begrænse stofmisbrug. Den er centreret om to hovedaspekter af narkopolitikken – begrænsning af efterspørgsel og udbud – og har tre tværgående temaer: koordinering, internationalt samarbejde og information, forskning og evaluering.

Handlingsplaner

EU's handlingsplan for narkotika (2009-2012) opstiller ambitiøse mål og udpeger 72 tiltag, der skal begrænse det ulovlige stofmisbrug og de deraf følgende skader for sundheden og samfundet.

Henstilling til EU-landene

I sin henstilling om stofmisbrug fra 2003 opfordrer EU-Rådet medlemslandene til at udvikle narkostrategier for at begrænse antallet af narkorelaterede dødsfald og helbredsskader.

Kommissionen har udgivet en rapport om henstillingens gennemførelse (2007).

En samlet tilgang

EU's henstilling, strategi og handlingsplaner udgør en integreret, tværfaglig og afbalanceret tilgang til narkoindsatsen. De tager udgangspunkt i:

• de forskellige risikoniveauer for de forskellige former for stofmisbrug (f.eks. blandingsmisbrug)

• misbrugernes alder og andre kendetegn

Kommissionens initiativ om unges sundhed .