Наркотици

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Злоупотребата с наркотици е важен въпрос, засягащ общественото здраве в целия ЕС и извън него. Повечето форми на употреба на наркотици се стабилизират на определено ниво, но все още всяка година между 6500 и 8500 души умират по свързани с наркотици причини.

Политика за борба с наркотиците и право на ЕС

Съгласно член 168 от Договора от Лисабон действието на ЕС е насочено към подобряване на общественото здраве, предотвратяване на физически и психични болести и заболявания и отстраняване на източниците на опасност за физическото и психичното здраве.

ЕС допълва действията на страните членки за намаляване на щетите за здравето, причинени от наркотици, включително посредством информация и превантивни мерки.

Европейска стратегия в областта на наркотиците

Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за 2005-2012 г. се стреми да защити общественото здраве и да насърчи социалното сближаване чрез предотвратяване и намаляване на употребата на наркотици. Тя е съсредоточена върху две важни измерения на политиката за борба с наркотиците - намаляване на търсенето и предлагането, като има три всеобхватни теми: координация, международно сътрудничество и информация, научни изследвания и оценяване.

Планове за действие

Планът на ЕС за действие по отношение на наркотиците за периода 2009-2012 г. определя амбициозни цели и набелязва 72 мерки за значително намаляване на незаконната употреба на наркотици и на вредните социални и здравни последствия от нея.

Съвет за страните от ЕС

В препоръка за зависимостта от наркотици (2003 г.) Съветът на ЕС посъветва страните членки да намалят смъртността и вредите за здравето, причинени от наркотици, като разработят стратегии за предотвратяване на свързани с наркотиците вреди.

Комисията публикува доклад за изпълнението на тази препоръка (2007 г.).

Всеобхватен подход

Препоръките, стратегията и плановете за действие на ЕС представляват цялостен, мултидисциплинен и балансиран подход за намаляване на търсенето и предлагането. Те вземат под внимание:

• различните нива на риск, свързани с различните форми на употреба на наркотици (например използване на няколко наркотика)

• възраст на употребяващите наркотици и други характерни особености

Инициативата на Комисията за младежко здраве .