Politika

Drogová závislosť je jedným z najvážnejších zdravotných a sociálnych problémov v EÚ. Aj keď sa výskyt rôznych typov drogovej závislosti nezvyšuje, drogy si každoročne vyžiadajú 6 500 až 8 500 životov ročne.

Protidrogová politika a právne predpisy EÚ

Podľa článku 168 Zmluvy o fungovaní EÚpdf sa činnosti Únie zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení a na odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie.

EÚ dopĺňa činnosť členských štátov pri obmedzení škôd na zdraví spojených s drogami, vrátane informačnej a preventívnej činnosti.

Protidrogová stratégia EÚ

Cieľom protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2005 – 2012pdf je ochrana verejného zdravia a podpora sociálnej súdržnosti prostredníctvom prevencie a znižovania drogovej závislosti. Stratégia sa zameriava na dva kľúčové rozmery protidrogovej politiky – znižovanie dopytu a ponuky – a dominujú jej tieto tri prierezové témy: koordinácia, medzinárodná spolupráca a informácie, výskum a vyhodnotenie.

Akčné plány

V protidrogovom akčnom pláne EÚ na obdobie 2009 – 2012pdf sa stanovujú ambiciózne ciele a uvádza sa 72 opatrení zameraných na výrazné zníženie konzumácie nelegálnych omamných látok a súvisiacich negatívnych dosahov na spoločnosť a zdravie konzumentov.

Odporúčania pre členské štáty

Rada EÚ vo svojom odporúčaní o drogovej závislosti (2003) odporučila členským štátom, aby vyvinuli stratégie na zníženie negatívnych dosahov drogovej závislosti a znížili tak počet úmrtí a poškodení zdravia spôsobených omamnými látkami.

Komisia vydala správu o implementácii odporúčaniapdf (2007).

Komplexný prístup

Odporúčania EÚ, jej stratégia a akčné plány tvoria spolu integrovaný, multidisciplinárny a vyrovnaný prístup zameraný na zníženie dopytu a ponuky, v ktorom sa zohľadňuje:

• rôzna úroveň rizika pripisovaná rôznym formám konzumácie;

• vek konzumentov a iné špecifiká;

• iniciatíva Komisie zameraná na zdravie mládeže Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .