Dialog och samarbete

Riskbedömning och dialog inom EU

EU:s system för riskbedömning består av olika oberoende organ som ger beslutsfattarna vetenskapliga råd. Organen verkar inom ramen för sina specifika EU-regelverk. Det behövs dock ett nära samarbete så att man hanterar frågor av gemensamt intresse på ett enhetligt sätt och för att utbyta kunskap och bästa praxis för riskbedömning. Det gäller särskilt när riskerna bedöms av mer än en EU-byrå eller vetenskaplig kommitté.

EU:s system för riskbedömning

Kommissionen har bland annat vetenskapliga kommittéer  för konsumentsäkerhet , hälso- och miljörisker , nya och nyligen identifierade hälsorisker  och yrkeshygieniska gränsvärden. Dessutom deltar Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), Europeiska läkemedelsverket (EMA), Europeiska kemikaliebyrån (ECHA), Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Europeiska miljöbyrån (EEA).

EU-samarbete om riskbedömning

De organ som arbetar med riskbedömning vill samarbeta närmare för att förbättra kommunikationen och öka riskbedömningarnas kvalitet, mervärde och erkännande, och på så vis bidra till väl underbyggda riskhanteringsbeslut.

Sedan 2005 hålls regelbundna möten mellan de vetenskapliga kommittéer och paneler inom EU som arbetar med riskbedömning . Mötena har blivit ett permanent forum där riskbedömarna kan utbyta bästa praxis.

Syftet är att ta fram bästa praxis för riskbedömning med

  • en gemensam modell med allmänna principer och medverkan av berörda parter
  • tydlig och effektiv riskkommunikation genom enhetlig terminologi och en klar beskrivning av riskernas och osäkerheternas omfattning, art och följder
  • former för samarbete inom EU och internationellt med rutiner för att utbyta uppgifter.

Riskbedömningsdagar

Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor håller regelbundet informationsträffar för Europaparlamentet och dialogmöten med andra relevanta aktörer. Syftet med riskbedömningsdagarna  är att presentera de tre vetenskapliga kommittéerna  och deras verksamhet, och att föra en mer regelbunden och strukturerad dialog.

På programmet står också gemensamma möten för de tre vetenskapliga kommittéerna.