Dialóg a spolupráca

Hodnotenie rizík a dialóg na úrovni EÚ

Európsky systém hodnotenia rizík pozostáva z rôznych nezávislých inštitúcií, ktoré poskytujú vedeckú expertízu exekutívnym orgánom. Tieto inštitúcie vykonávajú svoju činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Ich úzka spolupráca je mimoriadne dôležitá z hľadiska zaistenia konzistentnosti pri riešení otázok spoločného záujmu (napríklad pri hodnotení rizík, ktoré predstavujú látky alebo technológie s rôznorodým využitím spadajúce do kompetencie viacerých agentúr alebo vedeckých výborov), výmeny skúseností a osvedčených postupov.

Európsky systém hodnotenia rizík

Okrem troch nepotravinových vedeckých výborov  v kompetencii GR SANTE (VVBS , VVZER , VVVNIZR ) sú súčasťou európskeho systému hodnotenia rizík okrem iného tieto subjekty – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska agentúra pre lieky (EMA), Európska chemická agentúra (ECHA), Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska environmentálna agentúra (EEA) a Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty ( SCOEL), ktorý spadá pod GR pre zamestnanosť.

Európska spolupráca v oblasti hodnotenia rizík

Predsedovia a koordinátori orgánov zapojených do hodnotenia rizík sa rozhodli užšie spolupracovať s cieľom zlepšiť kvalitu, komunikáciu a uznávanie hodnotení rizík, čím prispejú ku skvalitneniu rozhodnutí v oblasti riadenia rizík.

V roku 2005 GR SANTE začalo organizovať pravidelné stretnutia predsedov vedeckých výborov, zástupcov ich sekretariátov a panelov orgánov EÚ zapojených do hodnotenia rizík . Tieto stretnutia slúžia ako stále fórum pre uľahčenie výmeny osvedčených postupov medzi hodnotiteľmi rizík.

Ich cieľom je vypracovanie optimálnych postupov v oblasti hodnotenia rizík, ktoré by sa týkali:

  • spoločného prístupu, ktorý by obsahoval všeobecné princípy a dialóg so zainteresovanými stranami;
  • jasnej a efektívnej komunikácie založenej na používaní konzistentnej a jednoznačnej terminológie, jasnom opise rozsahu a charakteru rizík, nepredvídateľných faktorov a ich dôsledkov;
  • rámca pre európsku a medzinárodnú spoluprácu vrátane postupov pre výmenu údajov a informácií.

Dni hodnotenia rizík

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov organizuje na účely dialógu informačné stretnutia s Európskym parlamentom a semináre so zainteresovanými stranami. Cieľom dní hodnotenia rizík  je predstaviť tri nepotravinové vedecké výbory  a ich činnosť a výsledky Parlamentu a zainteresovaným stranám a podporiť trvácnejší a štruktúrovanejší vzájomný dialóg.

Časť programu dní hodnotenia rizík je venovaná spoločným stretnutiam troch uvedených vedeckých výborov.