Dialog i współpraca

Ocena ryzyka i dialog na szczeblu UE

Unijny system oceny ryzyka składa się z niezależnych organów doradzających w kwestiach naukowych instytucjom podejmującym najważniejsze decyzje. Zakres działania tych organów jest określony w przepisach unijnych. Konieczna jest jednak ścisła współpraca między poszczególnymi organami, aby zapewnić spójność podejmowanych przez nie działań w dziedzinach leżących we wspólnym interesie (np. ocena ryzyka związanego z różnymi zastosowaniami substancji lub technologii, wchodzącymi w zakres kompetencji więcej niż jednej agencji lub komitetu naukowego) i umożliwić dzielenie się doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami dotyczącymi oceny ryzyka.

Unijny system oceny ryzyka

Oprócz trzech komitetów naukowych  zajmujących się produktami nieżywnościowymi i zarządzanych przez DG SANTE (SCCS , SCHER , SCENIHR ), unijny system oceny ryzyka obejmuje, między innymi, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejską Agencję Leków (EMA), Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL), zarządzany przez DG ds. Zatrudnienia.

Unijna współpraca w zakresie oceny ryzyka

Przewodniczący i koordynatorzy organów uczestniczących w ocenie ryzyka postanowili zacieśnić współpracę, aby poprawić jakość, komunikację, a także zwiększyć wartość dodaną i podkreślić znaczenie oceny ryzyka, tym samym ułatwiając podejmowanie lepszych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

W 2005 r. z inicjatywy DG SANTE zaczęły się odbywać regularne posiedzenia przewodniczących oraz członków sekretariatów komitetów naukowych i paneli istniejących w ramach organów wspólnotowych zaangażowanych w ocenę ryzyka . W założeniu spotkania te mają stanowić forum wymiany wspólnych praktyk między osobami dokonującymi oceny ryzyka.

Celem jest opracowanie najlepszych praktyk w zakresie oceny ryzyka obejmujących:

  • wspólne podejście, uwzględniające ogólne zasady i współpracę z zainteresowanymi stronami;
  • wyraźne i skuteczne informowanie o ryzyku dzięki użyciu spójnej i przejrzystej terminologii, przejrzystemu opisowi zasięgu i charakteru ryzyka, zagadnień jeszcze nie wyjaśnionych oraz ich skutków;
  • ramy dla unijnej i międzynarodowej współpracy, w tym procedury wymiany danych i informacji.

Dni poświęcone ocenie ryzyka

W celu nawiązania dialogu z Parlamentem Europejskim i właściwymi zainteresowanymi stronami Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów regularnie organizuje sesje informacyjne dla członków Parlamentu i jego pracowników, a także spotkania z zainteresowanymi stronami. Celem dni poświęconych ocenie ryzyka  jest przedstawienie trzech komitetów naukowych  zajmujących się produktami nieżywnościowymi, a także podejmowanych przez nie działań i ich wyników. Dzięki temu dialog z nimi ma być bardziej ustrukturyzowany i uporządkowany.

Część programu przewidzianego na te dni jest poświęcona wspólnym spotkaniom tych trzech komitetów.