Dialogs un sadarbība

Apdraudējumu novērtēšana un dialogs ES līmenī

ES Apdraudējumu novērtēšanas sistēmā ir dažādas neatkarīgas iestādes, kuras pieņem zinātniskus atzinumus lēmēju vajadzībām. Šīs iestādes darbojas atbilstoši to specifiskajam ES tiesiskajam regulējumam. Tomēr ir svarīgi, lai tās cieši sadarbotos un tā garantētu, ka kopīgas intereses jautājumus risina saskaņoti (piemēram, tādu apdraudējumu novērtēšanā, kurus rada vielas vai tehnoloģijas, kam ir dažādi pielietojumi, kuri ir vairāku aģentūru vai zinātnisko komiteju kompetencē), kā arī apmainītos ar pieredzi un labāko praksi apdraudējumu novērtēšanas jomā.

ES Apdraudējumu novērtēšanas sistēma

Papildus trijām SANTE ģenerāldirektorāta vadītajām nepārtikas produktu zinātniskajām komitejām  (SCCS , SCHER , SCENIHR ) ES Apdraudējumu novērtēšanas sistēmā ietilpst arī Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Eiropas Zāļu aģentūra (EMA), Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA), Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), Eiropas Vides aģentūra (EEA) un Nodarbinātības ģenerāldirektorāta vadītā Zinātniskā komiteja jautājumos par iedarbības robežlielumiem darbavietā ( SCOEL).

ES sadarbība apdraudējumu novērtēšanā

Apdraudējumu novērtēšanas iestāžu vadītāji ir nolēmuši ciešāk sadarboties, lai uzlabotu kvalitāti, saziņu un gādātu par apdraudējumu novērtēšanas augstāku pievienoto vērtību un plašāku atzīšanu un līdz ar to sekmētu riska vadības jomā pieņemto lēmumu efektivitāti.

SANTE ģenerāldirektorāts 2005. gadā sāka rīkot regulāras sanāksmes, kurās piedalās zinātnisko komiteju vadītāji un sekretariāti un apdraudējumu novērtēšanā iesaistīto iestāžu ekspertu grupas , lai izveidotu pastāvīgu forumu, kas veicinātu labas prakses apmaiņu.

Mērķis ir veicināt labāko apdraudējumu novērtēšanas praksi, izstrādājot:

  • vienotu pieeju, kuras pamatā ir vispārēji principi un ieinteresēto personu iesaistīšana;
  • skaidru un efektīvu saziņu apdraudējumu jomā, kurā izmanto saprotamu terminoloģiju, apdraudējumu nozīmīguma jeb līmeņa un veida skaidru aprakstu, mainīgo nenoteiktību un sekas;
  • Eiropas un starptautiska mēroga sadarbības bāzi, kas paredzētu datu un informācijas apmaiņas procedūras.

Apdraudējumu novērtēšanas dienas

Lai sāktu dialogu ar Eiropas Parlamentu un ieinteresētajām personām, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts bieži rīko informatīvas sēdes Eiropas Parlamenta deputātiem un darbiniekiem un dialoga sēdes ar ieinteresētajām personām. Šo apdraudējumu novērtēšanas dienu  mērķis ir iepazīstināt ar trijām nepārtikas produktu zinātniskajām komitejām , to darbību un to darba rezultātiem šo auditoriju un arī sākt regulārāku un strukturētāku dialogu ar to.

Šo dienu programmas viena daļa ir veltīta triju zinātnisko komiteju kopīgām sanāksmēm.